مزایای استفاده از سختی گیر مغناطیسی

مزایای استفاده از سختی گیر مغناطیسی

مزایای سختی گیرمغناطیسی :

 -سختی گیرمغناطیسی  ازتشکیل رسوب درلوله هاوتجهیزات جلوگیری می کند .

-سختی گیرمغناطیسی رسوبات ازقبل تشکیل شده راازجداره لوله هاوتجهیزات جدانموده وهمراه جریان آب دفع می کند .

-سختی گیرمغناطیسی موجب افزایش انتقال حرارت درمبدلها شده لذاموجب صرفه جویی درانرژی می شود .

 -سختی گیرمغناطیسی موجب کاهش خوردگی ودرنتیجه افزایش طول عمرلوله هاوتجهیزات می شود .

-حلالیت آبی که تحت تاثیرسختی گیرمغناطیسی قرار گرفته ، بالامی رود.لذاصابون ، شامپو وسایرموادشوینده بهترکف خواهندکرد .

 -بااستفاده ازسختی گیرمغناطیسی  دیگرنیازی به سختی گیرهای شیمیایی ، تبادل یونی واسیدشویی نخواهدبود .

 -سختی گیرمغناطیسی تنهاموجب تغییرات فیزیکی درآب می گردد .

-سختی گیرمغناطیسی سازگاربامحیط زیست بوده وبرخلاف سختی گیرهای شیمیایی وتبادل یونی درکیفیت آب آشامیدنی تاثیری نداشته وکیفیت آب همچنان مطلوب باقی می ماند.

– سختی‌گیرهای مغناطیسی عملکردی کاملا متناسب با سرعت آب دارند در حالی که عملکرد سختی گیر الکترونیکی تقریبا مستقل از سرعت آب است.

-قیمت سختی گیرالکترونیکی نسبت به مغناطیسی پایین تراست به دلیل اینکه پروسه ساخت سختی گیرمغناطیسی هزینه بالایی دارد

-برای نصب سختی گیرهای مغناطیسی حتمانیاز به برش لوله ونصب فلنچ داریم ولی سختی گیرالکترونیکی برروی لوله نصب می شودبدون نیاز به تغییرات فیزیکی وبرش لوله

Gyrmghnatysy hardly benefits:

-Skhty Gyrmghnatysy Aztshkyl Havtjhyzat prevent sedimentation tube.
-Skhty Gyrmghnatysy deposits already formed Raazjdarh Havtjhyzat Jdanmvdh Vhmrah pipe water flow away.
-Skhty Gyrmghnatysy enhance heat transfer by Lzamvjb Drmbdlha Dranrzhy be saving.
-Skhty Gyrmghnatysy reduces corrosion elongation Mrlvlh Havtjhyzat And so it is.
Blue -Hlalyt placed under Tasyrskhty Gyrmghnatysy, Balam Rvd.lzasabvn, shampoo Vsayrmvadshvyndh Khvahndkrd Bhtrkf.
-Baastfadh Azskhty Gyrmghnatysy Dygrnyazy the chemical water softener, ion exchange is not Vasydshvyy.
-Skhty Gyrmghnatysy Tnhamvjb water is a physical change.
Biological and chemical hardeners Vbrkhlaf Gyrmghnatysy -Skhty Sazgarbamhyt ion exchange does not affect the quality of drinking water, water quality still remains satisfactory.
– Skhtygyrhay pace entirely functional magnetic water softener yield while e is almost independent of the velocity of the water.
-Qymt Gyralktrvnyky hard towards lower magnetic hard to build trust because the process is costly Gyrmghnatysy

-Bray Installing magnetic water softener installation Htmanyaz to cut the pipe flange on the pipe installed Shvdbdvn Gyralktrvnyky But we hardly need to physically change the pipe cutting