مزیت های آب تصفیه شده توسط دستگاه های تصفیه آب، نسبت به آب بطری (آب معدنی) چیست

مراحل تصفيه آب

بعضاً مشاهده شده است که عده ای سودجو، اقدام به تولید و توزیع آب غیر بهداشتی به عنوان آب معدنی می کنند. با استفاده از دستگاه های تصفیه آب، اطمینان حاصل می کنید که آب مصرفی خانواده از روش های کاملاً بهداشتی تولید می شود و خودتان بر کیفیت آن نظارت دارید.

نگهداری آب در بطری های پلاستیکی احتمال ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. مخصوصاً در صورت نگهداری بطری ‌های آب در معرض نور خورشید، موادی از پلاستیک به آب نفوذ می کند که سرطان زایی آنها به اثبات رسیده است. این در حالی است که بسیاری از کسبه، بطری های آب را در خیابان ها و پیاده روهای مقابل فروشگاه ها و در معرض نور خورشید قرار می دهند.

برخی از تولیدکننده ها جهت افزایش ماندگاری آب بطری، از مواد نگهدارنده استفاده می کنند. در نتیجه خلوص آب های بطری محل تردید است.

حمل و نقل و نگهداری آب های معدنی نیازمند صرف انرژی، زمان و هزینه زیادی است.

زباله های حاصل از بطری های آب معدنی، غیر قابل تجزیه بوده و باعث آلودگی محیط زیست می شوند.

بخش اعظمی از بهای آب معدنی، در واقع هزینه های بسته بندی و توزیع آنهاست که از مشتری دریافت می‌ گردد.

و در آخر اینکه اگر قیمت هر بطری آب معدنی را بطور متوسط 400 تومان در نظر بگیریم و مصرف هر نفر در روز فقط جهت آشامیدن دو بطری باشد هزینه آب شرب هر نفر 800 تومان در روز و هزینه فقط آب شرب یک خانواده 4 نفره در روز 3200 تومان در روز و به عبارتی 1168000 ( یک میلیون و صد و شصت و هشت هزار تومان ) در سال خواهد شد! خودتان قضاوت کنید.

Times it has been observed that some jobber, to produce and distribute water as mineral water are unsanitary. Using a water treatment device, ensure that household water and hygienic method of monitoring the quality of your own.
Storing water in plastic bottles increases cancer risk. Especially if exposed to sunlight, water bottles, plastic water penetrates the material of which they have proven carcinogen. However, many of the shopkeepers, water bottles on the streets and sidewalks in front of their shops, and sun exposure.
Some manufacturers to increase the shelf life of bottled water, preservatives are used. As a result, the purity of bottled water is doubtful.
Transportation and storage of mineral water requires energy, time and cost much.
Waste bottles of mineral water, are non-biodegradable and cause environmental pollution.
A large part of the cost of bottled water, the cost of packaging and distribution is received from the customer.
3200 USD per day and nearly 1,168,000 (one million, one hundred and sixty-eight thousand dollars) per year will be! You be the judge.

Water Purifier aqua vin, sand filters, water treatment, industrial waste water tek, making Australia Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Sana, home water treatment system Aqua, Aqua Water Purifier Australia, home water treatment system Aqua Tech, the deaerator , the deaerator, deaerator construction, builder deaerator, deaerator system, the cost of water treatment water tek, price of treating water tek, the price of home water purification water tek, price of treating water tek