اثرات منفی جریان فیلتر شنی با سرعت بالا

اثرات منفی جریان فیلتر شنی با سرعت بالا

1- سرعت جریان بالا باعث میشود ذرات آلوده عمیق تر از آنچه که سیستم طراحی شده در شن فرو روند، در نتیجه نیاز به پس شویی بیشتری دارد تا آلودگی را خارج کند و این باعث هدر رفتن وقت و انرژی می شود.

2- در بعضی موارد سرعت بالای جریان باعث می شود که ذرات آلوده کاملا در شن فرو رفته و دوباره وارد استخر گردند. وقتی این اتفاق می افتد تصفیه ناقص خواهد بود و یا هیچ تصفیه ای صورت نمی گیرد.

جریان های سرعت بالا همچنین باعث فرسودگی شن و ماسه خواهند شد و زبری سطحشان را کم می کنند. در نتیجه شن ها باید سریعتر عوض شوند.

برای بهترین نتیجه، سرعت جریان آب را تا حد ممکن پایین نگه دارید. پمپ های دور متغیر جدید راندمان خوبی برای ایجاد جریان در سیستم دارند. با افزایش نرخ های انرژی، این پمپ ها امروزه رایج شده اند و به شما این  امکان را می دهند تا با فشار یک دکمه جریان را کنترل کنید.

1. The high flow rate causes the particles to infect deeper than what the system was designed in the sand, Therefore require more cleaning up the pollution out And this leads to wasted time and energy.

2. In some cases, the flow rate will be Contaminated particles and re-enter the pool are fully submerged in the sand.When this happens, it will be incomplete treatment or no treatment has failed.

High-speed streams can also be worn sand And reduces surface roughness. As a result, the sand should be changed immediately.

For best results, hold down the rate of water flow as much as possible.Variable speed pumps for creating new efficiencies in the system. With rising energy prices, the pumps are popular nowadays and you allow To push a button to control the flow.

Household water purifier, home water purifier royal, Water Purifier Relax evaporative desalination, desalination Wikipedia, ionized alkaline water, water and sewage Hamedan, ionized water alkaline, ionized water pricing, water desalination agricultural, municipal water and wastewater treatment, the woman chlorine gas, chlorine gas systems, water and wastewater Hormozgan, chlorine gas