قدرت گندزدائی اوزون درتصفیه آب

دستگاه تصفیه آب خانگی در فرایند اوزون زنی

خصوصیات میکروب کشی ازن بیانگر پتانسیل بالای اکسید اسیون آن می باشد. تحقیقات نشان می دهد که گند زدائی توسط ازن حاصل اثر مستقیم آن برباکتریها و تجزیه دیواره سلولی باکتریها می باشد . که از این نظر با مکانیسم عمل کلر در فرایند گند زدائی متفاوت است.   با توجه به قدرت بالای گند زدائی ازن در مقایسه با کلر (25 برابر ) و سایر گندزداها ، زمان کمتری جهت تکمیل فرایند گند زدائی نیاز می باشد. بررسی ها همچنین بیانگر توانائی بیشتر ازن در از بین بردن ویروسها در مقایسه با کلر می باشد. امروزه با توجه به کاهش منابع آب استفاده از منابع جایگزین مانند فاضلاب تصفیه شده برای مصارفی هم چون، آبیاری فضای سبز و کشاورزی رواج پیدا کرده است. هرچند این راهکار زیر شاخه‌ی مدیریت پایدار منابع آب است، اما طی تحقیقات صورت گرفته توسط دانشمندان، این امر در دراز مدت آثار سوئی داشته و سبب مسمومیت خاک به عناصر سنگین مربوط به پساب می‌شود. طبق نتایج حاصل از تحقیقات دراز مدت صورت گرفته، استفاده از گیاه پالایی بر پایداری این راهکار می‌افزاید. این شیوه بسیار کم هزینه‌تر از تصفیه اضافی پساب مورد استفاده می‌باشد. اساسی‌ترین مساله برای انجام هرگونه فعالیت جهت پالایش آلاینده‌های فلزی در خاک، نوع فلزات آلاینده‌ی موجود در پساب کارخانه‌ی مورد نظر است، تا بر اساس آن بتوان از گیاهان بیش انباشتگر استفاده نمود. لذا در این تحقیق فلزات سنگین به تفکیک به همراه کارخانه‌های تولید کننده‌ی آن، مورد بررسی قرار گرفتند. از کل گونه‌های آوندی که در حدود سیصد هزار می‌باشد، تعداد 418 گونه بیش تجمع‌دهنده‌ی فلزات می‌باشند. از آن جایی که تاکنون بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر روی گونه‌های سازگار با شرایط آب و هوایی اروپا و امریکا می‌باشد، در نتیجه از میان، تنها تعداد محدودی از این گیاهان بیش انباشتگر شناسایی شده قادر به زیست در اقلیم ایران هستند. تاکنون آزمایشات انجام شده در ایران به صورت تیماری بوده است و دارای یک جمع‌بندی از کلیه‌ی بیش از انباشتگرها نبوده است. در این مقاله بیشتر انباشتگرهای شناسایی شده در ایران و همچنین تمامی بیش انباشتگرها مورد آزمایش قرار گرفته در کشورهایی با اقلیم مشابه ایران، به طور جداگانه بررسی شدند. کلیه‌ی فلزات سنگین بر اساس اولویت اهمیت آن‌ها، مورد تحقیق قرار گرفتند.

Germicidal properties of high oxidation potential of ozone show it. Research shows that stink

Discharge ozone produced by the direct effect of the bacterial cell wall is Brbaktryha and analysis. That in terms of

The mechanism of action is different from chlorine in the disinfection process. Due to the high ozone disinfection compared with chlorine

(25 times) and other disinfectants, less time is needed to complete the disinfection process. The study also

The ability of ozone to eliminate viruses than chlorine is. Due to shrinking resources

Water use of alternative sources such as treated wastewater for uses such as irrigation of green areas and agriculture

Has spread. However, this solution is sub sustainable water resources management, but in research

By scientists, it would cause long-term adverse effects and toxicity of heavy metals in soil

Is related to wastewater treatment. According to the results of research carried out over the long term, the use of phytoremediation on

This approach adds stability. It is much less costly additional purification of waste water is used.

The basic issue for any activity to refined metal pollutants in the soil, the type of pollutant metals

The plant is desired, so that more plants can be used accumulator. In this

Heavy metal separation plant research with its producer, were studied. Of total

Which is about three hundred thousand of vascular species, 418 species are more Tjmdhndhy metals. from that

Where far more studies on species adapted to climatic conditions in Europe and America

Is the result of only a limited number of these plants are able to live more accumulator detected in the Region

Iran. Tests conducted so far have been in Iran for treatment and a summary of

Not all of the accumulators. In this article Accumulators known in Iran as well as all

More accumulators tested in countries with similar climates Iran, were examined separately.

All the heavy metals based on the priority of their importance, were investigated.

Easy but a two-stage water treatment, household water purifier royal, pump chlorine woman Nano desalination, desalination pilot, evaporative desalination, desalination Hormozgan, hybrid desalination, desalination Wikipedia, agricultural desalination, water purification units, high volume, water treatment system to remove nitrate, the Chinese home water purifier, water purification, desalination plant