تاریخچه استفاده از روش RO

تاریخچه استفاده از روش RO

روش RO  به کمک غشاهای ممبراین اولین بار در سال 1748 میلادی توسط ژان آنتونی نوله انجام شد.
روش RO در 200 سال پس از آن همچنان به عنوان یک روش آزمایشگاهی باقی ماند.
در سال 1949 میلادی دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا برای اولین بار روش RO را به کمک غشاهای ممبران برای تصفیه آب دریا به کار برد .


بعدها تحقیقات انجام شده توسط این دانشگاه و دانشگاه فلوریدا منجر به تولید موفقیت آمیز آب آشامیدنی از آب دریا در اواسط دهه 1950 میلادی شد.
اما حجم آب آشامیدنی بدین روش همچنان برای مصارف تجاری ناکارآمد بود، تا اینکه در طول زمان و با پیشرفت تدریجی تکنولوژی کار به جایی رسید که در اواخر سال 2001 میلادی در کل جهان 15200 پروژه تولید آب آشامیدنی به این روش در دست اجرا درآمد

.
RO membranes Mmbrayn way to help first time was in 1748 AD by John Anthony Nvlh.
Method RO 200 years later, it still remains an experimental approach.
In 1949 the University of California, America’s first approach to RO membranes for filtration membranes used for seawater.
Later research conducted by the University and the University of Florida led to the successful production of potable water from sea water was in the mid-1950s.
But the volume of water that the method was inefficient for commercial use,
But in time and with gradual advancement of technology to the point where
15200 at the end of 2001 the total world production of drinking water projects carried out in this way.

 Drinking Water Branch, Water Purifier ro, water purifier R. He, Aqua water purifier, domestic water purifier, water purifier, six stage, the industrial water treatment system, water filtration device Joker