شرح کامل استفاده از روش RO

ممبران

RO روشی است که به کمک یک سری از فیلترها انواع بسیار گوناگونی از مولکول ها و یون ها را از مایعات گوناگون با اعمال فشار برآن مایع که در یک سمت غشاء ممبران قرار دارد، حذف می کند. اعمال این فشار باعث می شود که مواد در یک سوی ممبران باقی مانده و مایع خالص به سوی دیگر ممبران گذر کند.

ممبران غالبا مولکول های درشت را نگه داشته و به مولکول ها و اجزای کوچکتر آزادانه اجازه گذر می دهد .

روش RO معمولا برای تولید آب آشامیدنی از آب دریا و حذف مولکول های نمک آن به کار می رود .

این روش برعکس روش رایج و طبیعی آن است که مایع از محل تجمع کمتر املاح از بین یک غشاء ممبران عبور کرده و به محل تجمع بیشتر املاح متمرکز می شود. این روند باعث تولید نوعی فشار در دو سمت ممبران می شود که به فشار اسمزی معروف است .

اعمال یک فشار خارجی برای قرنیه کردن جهت جریان طبیعی مایع بدین ترتیب، روش RO نام   می گیرد.

Full description using RO

The applied pressure causes the material remains in the membrane and the pure liquid to pass through the membrane.
Membranes are often kept in large molecules into smaller molecules and components can pass freely allowed.
RO methods are often used to produce drinking water from sea water and remove salt molecules are used.
Unlike conventional methods, this method is a natural gathering place for less liquid solutes through the membranes have a higher solute concentration is the gathering place.
This process produces a pressure on both sides of the membrane, which is called the osmotic pressure.
Applying an external pressure to the normal flow of fluid out of the cornea Thus, the RO method is called.

Remove the salt molecules, water purifier ro, water purifier R. He, domestic water purifier, water purifier, six stage, the industrial water treatment system, to the mucous membranes, osmotic pressure