نکات ضروری جهت حمل ، نصب و نگهداری مخازن

مخازن تصفیه آب

–        هیچ گاه از سطوح ناصاف جهت نصب مخازن استفاده نکنید

–        کف محل نصب حتما باید بزرگتر از پایه های مخزن باشد

–        مخازن را از الکتریسیته دور نگه دارید

–        قبل از اینکه مواد شیمیایی را در مخازن نگه داری کنید شرکت سازنده را در جریان قرار دهید

–        جهت ساخت فونداسیون محل نصب از مصالح محکم و قوی استفاده کنید

–        از نگه داری مایعات با دمای بیش از 65 درجه سانتی گراد در مخازن خودداری کنید

–        در پوش مخازن در تمام مدت بسته باشد

–        بستر محل نصب یکدست باشد

–        مخازن را از آتش و مواد گرمازا دور نگه دارید

–        از رسیدن اشیاء نوک تیز به بدنه مخازن جلوگیری کنید

–        سرپوش مخازن را بالاتر از سطح زمین قرار دهید وقتی که تانکرها در زیر زمین نصب می شوند

–        هنگام اتصال مخازن به پمپ آب حتما جهت اتصال آن ها از لرزه گیر استفاده گردد

–        استفاده از دستورالعمل برای بلند کردن مخازن

– Do not use on uneven surfaces for installation vessels

– Floor installation must be larger than the base of the tank

– Keep the reservoir of electricity

– Before chemicals in tanks to keep the company going out

– To build a strong foundation for installation of materials use

– To hold liquids with temperatures over 65 ° C in the tank to avoid

– If you connect to each other vessels in accordance with the act.

– The lid is closed containers at all times

– Floor installation homogeneous

– Keep containers from fire and heat

– From sharp objects to avoid the shell tanks

– Put the lid tanks above ground level when installed below ground tankers

– When connecting the tank to the pump should be used to connect the stabilizer

– Use the instructions for lifting tanks

Water Purifier ro, installation of water treatment, water purification equipment dealers, body Mkhazn, bed location, away from the electricity tanks, tank cover, manufacturer l tanks, foundations, tanks hold liquids, installing tanks, holding tanks, foundations reservoir