گندزدایی آب با سیستم ازن ژنراتور

اسمز معکوس

ازن ( O3 ) با تحت تابش قرار دادن هوا و یا تحت تابش قرار دادن ماورای بنفش ( O2 ) تولید می شود. ازن فرم ملکولی از اکسیژن است که در آن سه اتم اکسیژن به یکدیگر متصل شده اند. اتم اکسیژن اضافی در ساختار ازن، آن را به قوی ترین اکسیدکننده موجود در حال حاضر تبدیل کرده است.

از آنجا که ازن بسیار ناپایدار است و تحت شرایط عادی به سرعت تجزیه می شود، امکان نگهداری و فروش آن به صورت تجاری ممکن نیست بنابراین این ماده باید در محل مصرف تولید شود. در هوای معمولی تا مدت زمان یک ساعت دوام می آورد. در آب استخر معمولی به مدت زمان کافی برای تصفیه آب یعنی کمتر از یک ثانیه دوام می آورد.

اگرچه ازن یک تصفیه کننده محسوب می شود، اما در اصل یک اکسید کننده می باشد. در استخرهای معمولی که در آنها از کلر برای تصفیه استفاده می شود تقریباً 90% از کلر مصرفی در واکنشهای نامربوط و غیر گندزدایی استفاده می شود ( به عبارت بهتر 90% کلر در واکنش هایی به هدر می‌رود وحضور و تأثیری در واکنش های گندزدایی ندارد.) همچنین محصولات جانبی این واکنش ها ی کلر که در محل باقی می مانند نیز نامطلوب و مضر هستند. این ترکیبات کلر عامل اصلی سوزش چشم، بوی بد و سایر عوارض جانبی نامطلوب کلر می باشند. وقتی که از ازن استفاده می شود، ازن قسمت اعظم آلودگیها و ترکیبات کلر را اکسید می کند، در نتیجه کلر بیشتری که آزاد می گردد برای گندزدایی وجود خواهد داشت و مقدار کمتری از کلر استفاده می شود. میزان کاهش مصرف کلر به عوامل مختلفی بستگی دارد ولی برای یک استخر ساختمان مسکونی، مصرف کلر 80- 60 درصد کاهش می‌یابد و مصرف کلر برای استخرهای تجاری و بزرگ 60- 40 درصد کاهش می‌یابد.

Ozone (O3) by irradiating the air or irradiating ultraviolet (O2) is generated. Ozone is a form of molecular oxygen in which three oxygen atoms are connected to each other. Extra oxygen atom of ozone, it has now become the most powerful oxidizer.
Since ozone is unstable and degrades rapidly under normal conditions, Ability to store and sell it commercially impossible, so it must be generated on-site consumption. Lasts for up to one hour at room temperature. In normal pool water for sufficient time for water treatment lasts less than a second.
Although ozone is considered a purifier, but the principle is an oxidizer. In conventional pools where the chlorine used to treat almost 90% of chlorine and other disinfectants used in the relevant reactions used (In other words 90% of chlorine in response to the presence and wasted no effect on treatment response.) Also, the reaction of chlorine byproducts that remain in place and are undesirable. The chlorine compounds are the main cause eye irritation, odor and chlorine are other undesirable side effects. When ozone is used, much of ozone pollution and chlorine compounds are oxidized, resulting in more chlorine for disinfection, which is free and there will be a smaller amount of chlorine used. Reduction in chlorine consumption depends on many factors but a pool of residential buildings, the use of chlorine and chlorine consumption reduced by 80 to 60 percent for large commercial pools 60 to 40 percent decrease.

alkawthar water treatment, reverse osmosis, water treatment Easy two-step solution, ozone (O3), a molecule of oxygen to form ozone, an ozone purifier, oxidizer, water filtration, disinfection reactions, reduce the use of chlorine, chlorine for commercial pools, chlorine for water treatment, water disinfection, water disinfection with ozone generator system