ساز و کار اثر پرتو فرابنفش

اجزا دستگاه تصفیه آب خانگی

میکروارگانیسم ها سبب غیرفعال RNA یا DNA پرتو فرابنفش با اثر بر روی رشته وراثتی شدن میکروارگانیسم ها می شود. رشته های وراثتی در تمام موجودات اعم از تک سلولی و پرسلولی از واحدهایی به نام نوکلئوتید شامل یک باز آلی، یک ملکول قند ۵ کربنی و یک دنباله فسفریل تشکیل شده اند.

قندها و دنباله فسفریله آنها وظیفه پیوند دادن واحدهای نوکلئوئید را به عهده دارند و بازهای آلی در نگهداری دو رشته وراثتی در کنار یکدیگر با استفاده از پیوندهای هیدروژنی نقش دارند بازهای آلی به کار رفته در نوکلوئیدها در دو دسته بازهای پورین شامل آدنین و گوانین و بازهای پیریمیدین شاملسیتوزین، تیمین، و اوراسیل قرار می گیرند. تمامی این بازها پرتو فرابنفش را در ناحیه ٢۶٠ نانومتر جذب می کنند که بسیار نزدیک به پرتو خارج شده از لامپهای مولد این پرتو میباشد.

جذب پرتو فرابنفش توسط بازهای پیریمیدین بیش از بازهای پورین است. در نتیجه جذب انرژی پرتو فرابنفش هرجا که در طول رشته وراثتی بازهای پیریمیدین در مجاورت هم باشند به یکدیگر جوش می خورند بنابراین دو رشته وراثتی در این مکان ها به هم متصل شده و جدا نمی شوند و به این ترتیب میکروارگانیسم مربوطه قادر به تکثیر نخواهدبود. دیمرهای سیکلوبوتان تیمین – تیمین وتیمین – اوراسیل در مورد در (TDHT) اشکال فعال و غیر اسپورباکتریها و ترکیب ۵ – تیمینیل – ۵ و ۶ – دی هیدروتیمین مورد اشکال اسپورباکتریها و یا غیراسپور اما در حالت انجماد آنها شناسایی شده است.

Turn RNA or DNA of microorganisms caused by the effect of ultraviolet radiation on microorganisms in the field of genetics.Fields ranging from unicellular and multicellular organisms inherited all of chains of nucleotides, including an organic base, a 5-carbon sugar molecule composed of a sequence of phosphorylation.

 Phosphorylated sugars and sequence them to undertake the task of linking units approved new CLS And organic bases of the two strands held together by hydrogen bonds are inheritedOrganic bases used in the new CLS include purine bases adenine and guanine confirmed in two pyrimidine bases and includes Cytosine, thymine, and are Avrasyl.All the Bases ultraviolet absorption at 260 nm region that is very close to the beam of light emitted by the light generatorUV radiation is absorbed by the pyrimidine bases of the purine bases

. As a result of ultraviolet radiation energy absorbed in the field of genetics where they are adjacent pyrimidine bases Welding together the two strands of genetic eat at these places are connected and can not be separated And thus will not be able to reproduce the relevant microorganisms.Cyclobutane thymine dimers – thymine and thymine – Avrasyl about (TDHT) ancombined forms of active and passive Aspvrbaktryha 5 – Tymynyl – 5 and 6 – dihydroergotamine thymine Aspvrbaktryha or non-spore forms, but they have been identified in freezing conditions.

Reverse osmosis, water treatment Aqua Life, Water Treatment Water Treatment Elijah supra, water Phoenix, Phoenix home treatment, water purification Aqua clamps, Pro Aqua Water Treatment, Water Purifier water tek, Water Purifier water tek, Price water supra, Price water Phoenix, prices Household water treatment water tek, price of treating water tek, representing Aqua water Treatment