واکنش پذیری آنتی اسکالانت

واکنش انتی اسکالانت

این ماده درشرایط متعارف تحت تأثیر مواد اکسنده (نظیرکلرآزاد یا ازن موجود در آب)، احیا کننده (نظیر سدیم بی سولفیت یا سدیم متا بی سولفیت) و یا اسیدهای تزریقی (نظیر سولفوریک اسید یا هیدروکلریک اسید) قرارنمیگیرد. اماچنانچه درسیستم پیش‌تصفیه از پلیمرهای کاتیونی (به عنوان مثال به عنوان عامل لخته ساز) استفاده می شود، می بایست اطمینان کسب شود که این عوامل تا پیش نقطه تزریق آنتی اسکالانت، به طورکامل حذف شده باشند.آنتی ­اسکالانت IPAS-110 یک ماده اسیدی است. درهنگام استفاده ازاین ماده، کلیه ملاحظات ایمنی کار با ترکیبات اسیدی را رعایت کنید. مهمترین نکات شامل ضرورت استفاده ازدستکش وعینک ایمنی است. درصورت تماس این ماده با پوست یا چشم، بلافاصله محل را با مقادیر زیاد آب شستشو دهید. ظروف محتوی این ماده را از تابش نور مستقیم خورشید دور نگه دارید. همچنین آن را از یخ زدگی محافظت کنید.

Under normal conditions Tasyrmvad oxidizing substance (Nzyrklrazad or ozone water), regenerative (such as sodium sulfite or sodium meta without the sulfite) or acid injection (Nzyrsvlfvryk acid or hydrochloric acid) Qrarnmygyrd. Amachnanchh Pyshtsfyh Azplymrhay cation system (eg as clotting mechanism) is used, you should make sure that these factors prior to the injection of anti-Askalant, are fully eliminated.
Anti Askalant IPAS-110 is an acidic substance. When used in this article, follow all safety considerations with acidic compounds. The main points include the need to Vynk Azdstksh safety. In case of contact with eyes or skin material, immediately wash the area with large amounts of water. Containers containing this substance Nvrmstqym sun exposure are bicolor. As well as protect it from frost.Anti Askalant, reverse osmosis, Filters for water, neutralizing anti-fouling drug Shyshh, electronic device, water softener, water softener magnetic water softener resin Ha, water, softeners, anti Rsb, anti-fouling, anti-fouling water antifouling electronic, magnetic anti-fouling, anti-magnetic sediment, sediment control pills, anti-fouling substances neutralizing Shyshh, Kafvr, neutralizing agents, anti-fouling materials for Bkhar,