گند زدایی

سیستم اسمز معکوس

اگرچه وجود میکروارگانیسم­ها و به خصوص باکتری­ها در تصفیه فاضلاب نقشی اساسی را دارند ولی خروج بدون کنترل آنها از تصفیه­خانه و ورود آنها به منابع آب پذیرنده می­تواند سبب بروز آلودگی میکروبی و بیماری­های ناشی از آن شود. به همین سبب فرآیند گندزدایی به عنوان آخرین فرآیند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

واحدها:

1- آشغالگیری

به منظور جداسازی هرگونه مواد جامد درشت که از راههای مختلف می­توانند وارد شبکه جمع­آوری فاضلاب شود، در ابتدای سیستم یک واحد آشغالگیری پیش بینی شده است. این مواد جامد درشت مشکلاتی از قبیل گرفتگی و خوردگی پمپها و اتصالات آنها، تجمع در حوض هوادهی وانسداد فیزیکی لوله های ارتباطی را به دنبال دارند.
2- مخزن متعادل ساز
دراغلب موارد در مقدار و کیفیت فاضلاب تولیدی نوساناتی وجود دارد. این درحالی است که بهترین راندمان سیستم زمانی اتفاق می­افتد که حجم بار وارده و کیفیت آن ثابت و پایدار باشد. به منظور چنین شرایطی لازم است که قبل از فرآیندهای اصلی تصفیه، با استفاده از یک مخزن متعادل ساز عملیات یکنواخت سازی کیفی و کمی فاضلاب را به انجام رساند.
همچنین با توجه به اینکه عموماً عمق لوله انتقال دهنده فاضلاب به سیستم بیش از 2 متر است لذا لازم  است که جهت ایجاد شرایط هیدورلیکـی مناسب، عملیات پمپاژ صورت گیرد. که جهت کاهش هزینه­ها می­توان پمپهای مزبور را در مخزن متعادل ساز کارگذاری کرده و از این مخزن به عنوان ایستگاه پمپاژ اولیه نیز استفاده نمود.

این واحد شامل تجهیزاتی نظیر الکتروپمپهای مستغرق فاضلابی و سطح سنج می­باشد.
3-مخزن هوادهی
ماهیت هوازی فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده ایجاب می­نماید که جهت انجام صحیح واکنشها اکسیژن مورد نیاز سیستم تأمین شود. این عمل در مخزن هوادهی به وقوع می­پیوندد. به عبارت دیگر وظیفه مهم و اساسی تأمین اکسیژن مورد نیاز سیستم به عهده مخزن هوادهی و هواده­های مرتبط با آن است. دراین مخزن اصلی­ترین واکنشهای تصفیه اتفاق افتاده و مواد آلی پس از تجزیه به توده­های سلولی و انرژی تبدیل می­گردند.
مهمترین تجهیزات مربوط به این واحد هواده­هایی هستندکه هوای موردنیازسیستم رابه فاضلاب تزریق می­کنند.دیگرتجهیزات این واحد شامل لوله کشیهای سیستم هوادهی و افشانک­های پخش هوامی­باشند.
4- مخزن ته نشینی
مجموعه فرآیندهای اتفاق افتاده در مخـزن هـوادهی منجر بـه تولید توده­های بیولوژیکی سنگینی می­شودکه قابلیت ته­نشینی دارند. از این رو پس از مخزن هوادهی یک مخزن ته­نشینی قرارداده می­شود تا بدین وسیله بتوان توده­های تشکیل شده را ازجریان فاضلاب حذف نمود.
در کف این مخزن تجهیزات مربوط به پمپاژ لجن ته­نشین شده که شامل پمپ حبابی (Air Lift Pump) و لوله ورودی هوای آن و نیز لوله تخلیه لجن وجود دارد.
5-مخزن هاضم لجن
لجن ته­نشین شده در مخزن ته­نشینی لازم است که ضمن خروج از مخزن ته­نشینی با نسبت مناسب به سمت مخزن هوادهی و هاضم لجن فرستاده شود. به سبب آنکه لخته­های تشکیل شده لجن بصورتی ضعیف به یکدیگر پیوسته شده­اند استفاده از پمپهای سانتریفیوژ سبب شکسته شدن این لخته­ها خواهد شد. به همین علت برای پمپاژ لجن فعال معمولاً از پمپهای حبابی (Air Lift Pump) استفاده می­شود.

6-مخزن گند زدایی
دراین مخزن عملیات گندزدایی (ضدعفونی) به انجام می­رسد. در این واحد با انجام مجموعه­ای از واکنش­های اکسیداسیون میکروارگانیسم­های موجود از جریان فاضلاب حذف می­گردند.
7-هاضم لجن
به منظور نگهداری لجن مازاد تا زمان دفع نهایی آن، یک مخزن برای ذخیره لجن در نظرگرفته شده است
8-تابلو برق

برای بهره­برداری مناسب از سیستم­های تصفیه لازم است که بهره­بردار بتواند بوسیله یک تابلو فرمان کلیه تجهیزات الکترومکانیکی سیستم را کنترل و راهبری نماید. بنابراین یکی از اجزای سیستم تصفیه تابلو کنترل و توزیع قدرت است.
مصالح سازه ایی برای ساخت این تصفیه­خانه از سه نوع مصالح می­توان استفاده کرد. مصالح بتنی مسلح، فولادی و پلی­اتیلنی امروزه مهمترین مواد مورد استفاده در ساخت انواع تصفیه­خانه­ها هستند. برای انتخاب درست مصالح مورد استفاده در ساخت تصفیه­خانه­ها نکات زیر را باید همواره مورد توجه قرار داد.

این نکات عبارتند از:

1-    هزینه ساخت
2-    سرعت ساخت و اجرا
3-    قابلیت ارتقاء و افزایش ظرفیت تصفیه­خانه
4-    مقاومت در برابر شرایط محیطی
5-    قابلیت جابجایی واحدها و سیستم تصفیه
6-    امکان انجام اصلاحات مورد نیاز در طول بهره­برداری با حداقل هزینه
7-    عمر مفید سازه­ها و تأسیسات

Although microorganisms, particularly bacteria in wastewater treatment but are a fundamental departure from the uncontrolled entry into the water treatment plant and acceptor could be causing microbial contamination and foodborne disease. That is why the disinfection process will be used as the last process.
Units:

1. Shghalgyry
In order to remove any coarse solids from the wastewater collection network can come in different ways, initially projected Shghalgyry a single system. The coarse solids fouling and corrosion problems such as pumps and fittings, the accumulation of physical obstruction in the aeration tank connecting pipes are to follow.
2. balancing reservoir construction
In many cases there are fluctuations in the quantity and quality of wastewater. While the efficiency of the system occurs when the size of the load and its quality is stable. The main processes for treating such conditions as before, using a balancing reservoir for the integration of qualitative and quantitative waste carried out.
Also, given that generally reflect the transfer tube into the sewer system is more than 2 meters, so it is necessary for the proper hydraulic conditions, pumping operations take place. Pumps can be used to decrease the cost of placing the balance in the tank and the tank is used as the primary pumping station.
This unit includes facilities such as sewage and surface thermometers Alktrvpmphay is submerged.
3. aeration tank
Nature aerobic activated sludge process with extended aeration requires that the supply of oxygen required for the correct response. The action takes place in the aeration tank. In other words, the crucial task of providing oxygen for the aeration tank and Hvadhhay system to cope with it. The main tank filtration reactions occurred after the decomposition of organic matter and energy are converted to cell mass.
The equipment for this unit Hvadhhayy squeezed into the sewer Mvrdnyazsystm air injection tube Kshyha Myknnd.dygrtjhyzat This unit consists of aeration systems and Afshankhay Hvamybashnd player.
4. reservoir deposition
Set of processes occurring in the aeration tank to the production of biological populations are heavily Myshvdkh deposition capabilities. The aeration tank after a deposition tank is placed so that the masses can be made to remove waste Azjryan.
At the bottom of the tank equipment, including pumps for pumping sludge deposited bubble (Air Lift Pump) and the air inlet tube and the tube there is a vent their sludge.
5-tank digester sludge
A deposit is required to exit the sludge deposited in the reservoir tank and digester sludge aeration tank precipitation appropriate ratio to be sent. Previously clots forming sludge because they are poorly connected to each other using centrifugal pumps will cause the breakdown of clots. That is why it is usually activated sludge pumps for pumping bubble (Air Lift Pump) is used.
6-tank disinfection
The tank disinfection treatment (disinfection) to do that. The unit is available with a variety of oxidation reactions microorganisms removed from the wastewater stream.
7-digester sludge
To hold until the final disposal of excess sludge, a tank to store sludge is considered
8-panel power
Treatment is necessary for utilization of the system by a panel operator can control all the equipment and operating the system. The control panel is a component of the treatment system and the distribution of power.
Spatial structure of materials for the construction of the treatment plant, three types of materials can be used. Materials reinforced concrete, steel and polyethylene are the main materials used in the manufacturing plant. For right choice of materials used in the construction of the plant following points should be considered.
These points are:
1. manufacturing costs
2. Creating and running quickly
3. Ability to upgrade and increase the capacity of the treatment plant
4. Resistance to environmental conditions
5. moveable units and filtration systems
6. Ability to carry out reforms required during operation with minimum cost
7. The useful life of structures and facilities

ALKosAR water treatment, reverse osmosis, water treatment, water purification Aqua Life chlorinated water, table water softener, water softener is, what is the magnetic water softener, water softener is, wash boiler, wash boiler, boiler cleaning, chemical cleaning boilers vapor effects, nitrate, nitrate in drinking water, chlorine and bleach