طراحی فاضلاب تهران و اجرای شبکه توزیع آب

تصفیه آب west point

هم اکنون به طور میانگین 34 % آب تهران از سد کرج ، 33% از سدهای لار و لتیان و 33% نیز از 390 حلقه چاه و سفره های زیر زمینی این منطقه تأمین میشود این در حالی است که دولت هنوز برای طرح های فاضلاب این استان و به ویژه تهران که یکی از مهمترین پروژه های زیست محیطی و آبی کشور محسوب می شود ، اعتبار لازم را اختصاص نداده است .

طرح فاضلاب تهران از سال 1327 مطرح شد وبه اجرای شبکه  توزیع آب در سالهای 1330 چگونگی ایجاد تأسیسات فاضلاب به طور جدی تر دنبال شد . اما از آن سال تاکنون به دلایل  گوناگون همواره  به تأخیر افتاده و یا با کندی پیش رفته است .

حفاظت از محیط زیست ، ارتقای سطح بهداشت ، جلوگیری از آلودگی منابع آبهای زیر زمینی به عنوان بخشی از منابع تأمین آب ، توسعه فضای سبز و تلطیف هوا و جلوگیری از مصرف فاضلاب خام برای کشاورزی از جمله هدف های اجرایی می باشد . همچنین تبدیل آب از چرخه یکبارمصرف و مخرب به چند بار مصرف وسازنده و تزریق پساب به آبخوان های اطراف تهران برای تصفیه سفره آب های زیر زمینی نیز از دیگر هدفهای کیفی برای اجرای این طرح شمرده شده است .

Mkvs, osmosis water puri water, water purification west point Ha, desalination desalination desalination of housework Ha, Ay, nuclear desalination desalination desalination of Snty, Hybrydy, soft water water purification system , household water treatment machine soft water, water-purification equipment soft water, domestic water treatment equipment soft water, troubleshooting freshwater water treatment Kn, price of soft water, the price of water purification soft water, the price of home water purification soft water, purification equipment prices water, soft water, soft water, water purification equipment dealers