اطلاعاتی درمورد گریس تراپ

اطلاعاتی درمورد گریس تراپ

جهت حذف چربی ها و مواد معلق پساب مکانهایی نظیر رستورانها، هتل ها، کارخانه جات و …. که دارای آشپزخانه بزرگی هستند استفاده می گردد .این سازه پیش ساخته بتونی از دو مخزن تشکیل شده و قبل از سپتیک قرار می گیرد فاضلاب وارد مخزن اول شده با آرامشی که به دست می آورد یک سری از ذرات که دارای جرم حجمی بیشتری از آب هستند .

ته نشین شده و چربی و روغنهایی که دارای جرم حجمی کمتری از آب هستند بر روی آن قرار می گیرند که این چربیها معمولا باید 15- 10 روز یکبار تخلیه گردد خروجی مخزن دارای سیفونی است که حتی المقدور مانع خروج چربیها و ذرات می گردد و در مخزن بعدی این عمل تکرار شده است و بدین ترتیب عمل حذف چربی و مواد معلق از فاضلاب صورت می پذیرد .

To remove grease and suspended solids effluent places such as restaurants, hotels, factories and large kitchen …. that is used.

The prefabricated concrete structure consists of two tanks And before entering the sewer septic tank placed first with a gain peace  A series of particles with a density greater than water. Lees and fats and oils that have a lower density than water  Based on these fats are usually 15 to 10 days should be emptied
The tank has a siphon outlet is possible to prevent the removal of fats and articles  This operation is repeated in the subsequent reservoir and thus remove oil and suspended solids from waste water occurs.

-Taker, industrial water softener, industrial effluents, greater density of water, fat removal, septic effluent suspended solids, suspended solids effluent, wastewater, fatty, fat stuck in the kitchen, restaurant grease stuck, stuck plant fat, grease waste, fats and particles, grease Trap