دستگاه صنعتی سختی گیر

دستگاه صنعتی سختي گير

سختی گیر مدل AB این شرکت برای تهیه آب نرم جهت آب تغذیه دیگ بخار و دستگاههای حرارتی و حذف ناختلصیهای محلول در آب بر مبنای خاصیت تبادل یونی رزین بکار میرود. متداولترین ناخالصیهای که با استفاده از این نوع سیستم حذف می شوند شامل یونهای مثبت از قبیل کلسیم و منیزیم می باشد. رزین دستگاه سختیگیر  پس از مدت زمان معینی به حد اشباع می رسد. برای  احیای رزین کافی است رزین را با  استفاده از محلول کلروسدیم شستشو داد تا رزین احیاء شده و خاصیت سختیگیری خود را از یابد.

سختیگیر AB این شرکت با در نظر گرفتن کلیه جوانب مهندسی و استاندارد های موجود جهت تهیه آب با کیفیت بالا طراحی شده اند. عرضه این نوع  دستگاهها با ظرفیتهای متفاوت جوابگوی نیاز اغلب صنایع،مراکز تحقیقاتی ، تجاری و آموزشی می باشد. قابل ذکر و یا دستی با نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت و بیشترین دوام ارائه می گردد

مشخصات فنی دستگاه سختی گیر:

1- مخزن دستگاه سختیگیر جهت فشار کار بر حسب  PSIG با اتصال جوش دو سر عدسی پائین   Dubbel Dish طراحی شده است و هر مخزن دارای دو دریچه بازدید می باشد.

2- پوشش داخلی مخزن با یک لایه ضد رنگ و سه لایه رنگ اپوکسی ضخیم و سطح خارجی آن با ضد زنگ و رنگ روغن  مناسب پوشانده می شود.

3- مخزن دستگاه با توجه به ظرفیت، فشار کاری متناسب را بخوبی تحمل مینمایند.

4- سطح پائینی مخزن مجهز به نازلهای آب پخش کن از جنس   P.V.C می باشند.

5- دستگاه مجهز به مانومتر، شیر هواگیری، شیر نمونه برداری، شیر تخلیه و شیر نیمه اتو ماتیک چند راهه است.

6- منبع نمک همراه،از جنس پلی اتیلن است که جهت احیاء و شستشوی دوره ای رزینها مورد استفاده قرار میگیرد.

7- رزینهای  مصرفی از نوع کاتیونی با بالاترین کیفیت میباشند.

به منظور طراحی و ساخت دستگاه سختی گیرارائه اطلاعات زیر الزامی می باشد.

1- میزان سختی کار

2- حجم آب مورد نیاز برای مصرف

3- مدت زمان کاری دستگاه سختی گیر

AB model to provide water softener suab pishro communication software for boiler feed water and heating systems and water-soluble impurities removed by ion exchange resin is used on the property. The most common impurities are removed with the use of this type of system consists of positive ions such as calcium and magnesium. Resin softening plant after a certain time to reach saturation. Resin is sufficient to restore the resin washed with sodium chloroethyl solution of using the resin regeneration and softening properties of its own.

Water softener with regard to all aspects of the company’s existing engineering standards and are designed to provide high-quality water. These types of devices are available with different capacities and needs of most industries, research centers, business and education. Notably, or manually at the lowest price and the highest quality and most durable offered

Technical Specification softener:

1 tank softening plant for working pressure in PSIG with two welding heads down Dubbel Dish lens is designed with two valves per cylinder is viewed.

2. The inner cover with a layer and three-layer stainless outer with stainless thick epoxy paint and oil paint properly covered.

3. The device according to the capacity of the tank, working pressure is proportional to provide well tolerated.

4. the bottom of the tank with water nozzles are made of PVC play.

5. The device is equipped with a manometer, bleeding milk, milk sampling, semi-automatic drain valve and valve manifold is.

6. source with salt, polyethylene resin that is used for regeneration and rinsing period.

7. type cation resins used are of the highest quality

To design and build a water softener system is required to provide the following information.

1. The rate of work hardening

2. The volume of water required to use

3. Duration of work softening plant

Taker, industrial water softener, cationic softener, resin restoration, preparation of soft water using a water softener, remove Nakhtlsyhay properties of ion exchange resin, anionic resin, resin granulation, mixing resin, cationic resin, softener, bleeding valve, tank softening plant, salt source