مزایای استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی

ضدرسوب الكترونيكی

1) کیفیت آب مطبوع تر می شود .

2) صابون بهتر کف می کند .

3) پوست را نرم تر و لطیف تر می کند .

4) عمرمفید دستگاه هایی که با آب گرم کار می کنند (لباس شویی، ظرف شویی، آب گرم کن و غیره) افزایش می دهد .

5) رسوب های تشکیل شده در اطراف سینک ها ، اطراف شیرهای آب و سردوش های حمام را به تدریج از بین می برد .

6) افت فشار آب را که بر اثر رسوب گرفتگی ایجاد شده ، از بین می برد و به تدریج فشار آب افزایش می یابد .7) بازده دستگاه حرارتی را افزایش داده ؛ به طوری که سوخت مصرفی لازم برای گرم کردن آب کمتر می شود .

8) کاهش چشمگیرخوردگی ونتیجه افزایش طول عمرسیستم های صنعتی را شاهد خواهید بود .

9) جرم گرفتگی و رسوبات را از جدار داخلی لوله های قدیمی و کارکرده پاک می کند .

10) از تشکیل مجدد رسوب و جرم بر روی جدار داخلی لوله ها جلوگیری شده و هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر می گردد.

11) پاک کردن جدار داخلی مخازن و لوله ها را آسان تر می کند .

12) به نمک و سایر مواد شیمیایی نیازی ندارد و اصولاً هزینه ی مواد شیمیایی تصفیه کننده و هزینه نگهداری آن صفر است .

1) water quality becomes an air.
2) soap lathers better.
3) skin softer and more delicate.
4) The service life of the machine with warm water work (washing, dish washing, water heater, etc.) increases.
5) deposits formed around the sink and the water taps and showerheads gradually destroys.
6) Water pressure drop that is caused by fouling, eliminates water pressure gradually increases.
7) increases the thermal efficiency of the equipment, so that less fuel is needed to heat water.
8) Reduce the length Mrsystm industrial Chshmgyrkhvrdgy will see solved.
9) fouling and deposits Azjdardakhly old and used to clean the pipes.
10) the formation of this sediment and prevent crime on Jdardakhly pipes and maintenance costs are lower.
11) Clean the lining of tanks and pipes is easier.
12) does not need to salt and other chemicals and that the cost of chemicals, filters maintenance cost is zero.Boiler – Bvylr, Rzyn, softening anti-fouling system electronics, thermal softening softening temperature Gstr, Gstr, dishwasher softener, cationic softener, softening Karyzab, anti-fouling Kamr, water softener, electronic anti-fouling, anti-deposition of magnetic, anti-magnetic sediment, sediment control pills, anti-fouling price of electronics, anti-fouling, Gyr, hard catalog catalog catalog Gstr, softening temperature softening resin, the use of magnetic water softener