انواع سختی

انواع سختی آب

سختی موقت : کلسیم و منیزیم بی کربنات محلول در آب را می گویند که در اثر جوشاندن آب تجزیه و رسوب می کند . حد اشباع این سختی ها در آب 450 میلی گرم در لیتر است . سختی دائم : شامل کلیه املاح کلسیم و منیزیم به جز بی کربنات ها مانند سولفات ها ، کلریدها و نیترات های کلسیم و منیزیم محلول در آب می باشد . سختی دائم در اثر جوشاندن حذف نمی شود . حد اشباع این سختی ها در آب 1800 میلی گرم در لیتر است . سختی کل : کل املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب ، سختی کل نامیده می شود  .  به علت بروز مشکلات متعدد آب سخت ، در صنعت ، مصارف بهداشتی و غذایی سختی آب را کاهش می دهند.سختی گیر متداولترین روش برای حذف سختی آب ، استفاده از سختی‌گیرهای تبادل یونی (رزینی) می‌باشد . رزین‌ها ، کلسیم و منیزیم را با سدیم تعویض کرده و آب سخت را به آب نرم تبدیل می‌کنند به گونه ای که آب عبوری تنها حاوی نمک سدیم است . برای مصارف بهداشتی و غذایی بهتر آن است که از رزینهای نوع خوراکی استفاده شود . این رزین ها پس از مدتی تحت عنوان  (( طول زمان سرویس )) نیاز به شستشوی معکوس (Back Wash) به مدت 10 تا 20 دقیقه  دارد و  توسط محلول آب و نمک نیاز به احیاء ( Regeneration ) به مدت 25 تا 45 دقیقه دارند . میزان نمک لازم برای احیاء هر لیتر رزین برابر 25/0  کیلوگرم نمک می باشد ، که به صورت محلول 10% برای احیاء استفاده می شود .

Temporary hardness, calcium and magnesium bicarbonate water and sediment analysis to say that in the boiling water. The hard saturation in water is 450 mg per liter. Permanent hardly contains all the minerals calcium and magnesium bicarbonate except such as sulfates, chlorides and nitrates of calcium and magnesium dissolved in the water. Permanent hardness can not be removed by boiling. The hardness of water saturation in the 1800 mg per liter. Total hardness, total calcium and magnesium salts in the water, called total hardness. Hard water due to various problems in industry, health and food consumption reduces water hardness stuck Dhnd.skhty most common method to remove water hardness Skhtygyrhay using ion exchange (resin) is. Resins, sodium, calcium and magnesium in hard water to soft water replacement and turn the water flow so that it contains only sodium salt. It is best to use health and food Azrzynhay oral use. The resin after a while as ((time service)) requires backwashing (Back Wash) for 10 to 20 minutes, and by the need to restore salt and water solution (Regeneration) for 25 to 45 minutes. The amount of salt per liter of resin to revive the 25/0 kilograms of salt, which is used to restore a 10% solution.

Replacement filters for water purification, water filter, filter water softener Gyr, hard water softener magnetic water softener Gyr, hard, softening resin, magnetic water softener, polyphosphate softener, softener package, wash hard Gyr, Gyr, hard filter filters water softener water softening filter package, rapid sand filter sand filter water treatment Astkhr,, gravity sand filter, sand filter, domestic, sand filter tank