انواع روش های تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

1-تصفیه آب به روش تبادل یونی :در این روش از تبادل یونی به منظور سخت گیری آب و تولید آب خالص با درجه بالا استفده می شود.

2-تصفیه آب به روش فیلتراسیون :روش های فیلتراسیون شامل میکرو فلتراسیون ،اولترافیلتراسیون و نانو فیلتراسیون می باشد که هدف آن جداسازی اجزای آلی و املاح محلول در آب برای تولید آب خالص است.

3-تصفیه آب به روش EDI  :این روش ترکیبی از تبادل یونی و فیلتراسیون غشایی است.

4-تصفیه آب به روش EDR (الکترودیالیز معکوس) : در این روش حذف املاح معدنی با استفاده از جریان برق DC و غشاهای آنیونی و کاتیونی صورت می پذیرد.

5-تصفیه آب به روش سیستم اسمز معکوس RO : به علت پیشرفت فناوری صنایع امروزه برای تصفیه آب مورد استفاده در بخش های مختلف خود از سیستم اسمز معکوس استفاده می نمایند که در ادامه به توضیح آن می پردازیم . مهم ترین ویژگی تصفیه آب به روش اسمز معکوس بازدهی بالای آن وهزینه پایین تر نسبت به روش های قدیمی است.

1. Ion Exchange Water: The method of ion exchange to hard water and pure water with a high degree of use.

2. Water filtration methods include micro Fltrasyvn filtration, ultrafiltration and nano-filtration, which aims to separate the organic and mineral components are dissolved in water to produce pure water.

3. Water EDI: This method is a combination of ion exchange and membrane filtration.

4. Water EDR (Electro Dialysis reverse): The removal of minerals using DC power flow and anionic and cationic membranes are done.

5. Water Reverse Osmosis System RO: Due to advances in technology for water treatment industries are used in different parts of the world are reverse osmosis systems.

 The most important feature is its high efficiency reverse osmosis water purification lower cost than traditional methods.

Water Purifier PURE WATER, Water Purifier puricom, Water Purifier sure life for semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and anti fouling, design deaerator, the deaerator prices deaerator, plastic water tanks, polyethylene water tank, water tank, galvanized, use the deaerator