عملکرد دستگاه تصفیه اب به روش اسمز معکوس

فیلتر تصفیه اسمز معکوس

یکی از انواع سیستم هایی است که برای تصفیه آب خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد و بخاطر دقت و مکانیزم عملکرد آن به راحتی می توان گفت مناسب ترین سیستم برای تامین آب شرب  تمامی مناطق کشور عزیزمان می باشد .

این دستگاه طوری طراحی شده است که فیلتر های انتهایی دارای دقت بالاتر بوده و این افزایش دقت از هر فیلتر به فیلتر بعد به تدریج اتفاق می افتد و باعث حذف ذرات درشت تر در ابتدای مسیر و حذف ذرات ریزتر در فیلتر های بعدی شده و همچنین عمر فیلتر ها را بالاتر می برد چون در این صورت تقسیم کار بین فیلتر های مختلف صورت گرفته و هر فیلتر مسئول حذف یک سری از ناخالصی های مربوط به خود است این فرایند تا فیلتر چهارم یا فیلتر ممبران ( RO ) ادامه داشته و فیلتر های 5 ، 6 و 7 اعمال تکمیلی تصفیه را انجام میدهند .

در این نوع تصفیه وجود فیلتر های 1 تا 5 ضروری بوده و در صورت نبود هر کدام از آنها فرایند تصفیه انجام نمی گیرد و در صورت انجام ناقص میباشد ، وجود فیلترهای 6 و 7 بسته به کیفیت آب منطقه و گاهی به سلیقه مصرف کننده دارد ، فیلتر مرحله 6 پس از تصفیه کامل آب مقداری مواد معدنی به آب مصرفی اضافه میکند و اغلب اوقات بلااشکال است به جز مواقعی که مصرف کننده به دلیل ناراحتی کلیوی مثل سنگ ساز بودن کلیه تمایل به مصرف آب با درصد کم مواد معدنی و کانیها را دارد  فیلتر مرحله هفتم لامپ UV میباشد که با تابیدن پرتوء ماوراء بنفش به آب باعث ضدعفونی مضاعف آب میشود که استفاده از این فیلتر زمانی توصیه میشود که آب دارای آلودگی میکروبی بالایی باشد مانند آب برخی چاه ها .

این سیستم تصفیه تنها سیستم قابل استفاده در منزل است که می تواند مواد محلول در آب مانند نمک را خذف کند ( تبدیل آب لب شور به آب شیرین ) به همین خاطر از این دستگاه برای تمام مناطق کشور میتوان استفاده کرد.

One of the types of systems that are used for domestic and industrial water treatment And it can easily be said for the accuracy and mechanism The best system is to supply drinking water to all parts of our country.The system is designed so that the filter end higher accuracy And then gradually increase the accuracy of any filter to filter occurs And removes larger particles and remove smaller particles in the filter at the beginning of the next track And also raised the filter life In this case, the division of labor between different filters made And a filter for the removal of impurities is a series of four or filtering process to filter membrane (RO) continued And filters 5, 6 and 7 apply additional filters do.

In this type of treatment is necessary filters of 1 to 5
And in the absence of any treatment process and will not do, if they are incomplete,There filters 6 and 7, depending on water quality And is sometimes referred to as consumer tastes,Step 6 After the water filter purification of water added some minerals And most of the time except when the consumer Blaashkal
Because of kidney stone kidney such as the desire to drink water with low mineral content And minerals are The seventh step is to filter UV lamp shining ultraviolet water disinfection double Prtv’ water is recommended when using this filter The water is high microbial contamination of water wells.

The filtration system is the only system That can be used at home to remove water-soluble salt (the brackish water into fresh water) Because of this device can be used for all parts of the country.

Filter soft water, soft water prices, representing water treatment, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water filters, water purification systems, home water purifier water tek, water system Safe, Safe site water, Safe water company, the price of water purification soft water, water purification units representing water tek