دستگاههای آب شیرین کن RO

آب شیرین کن خانگی

آب بعد از اکسیژن مهمترین عامل ادامه حیات می باشد. این مایع یکی از ترکیبات اصلی بدن به شمار می رود و تقریبا حدود 60 تا 70 درصد وزن بدن انسان را تشکیل می دهد که هم در داخل و هم در خارج سلول ها وجود دارد. پس برای انجام وظیفه سلول ها، وجود آب در بدن ضروری می باشد . این مایع حیات علاوه بر مصارف شرب، بطور مستقیم و غیر مستقیم و بیشتر از هر ماده اولیه صنعتی در تمام صنایع مورد استفاده قرار می گیرد . قسمت اعظم مشکلات صنایع تا حدودی به املاح محلول در آب مصرفی مربوط است، از این رو با آماده کردن و تصفیه نمودن آب مورد نیاز صنایع مختلف می توان بهره وری را افزایش و از صرف مخارج اضافی جلوگیری نمود . همچنین با تصفیه آب  شرب میتوان به سلامت انسان ها کمک شایانی نمود.

دستگاههای آب شیرین کن RO

اسمز معکوس فرآیندی فیزیکی می باشد که بوسیله آن از آب ناخالص توسط غشاء نیمه تراواء آب تقریبا خالص تهیه می کند.

آب خالص از غشاء عبور می کند وآب خالص در یک طرف غشا جمع می شوند توسط اسمز معکوس سختی آب را می توان تا حدود 92 کاهش داد و مواد آلی و کلوییدی و باکتریها و ویروسهای موجود در آب را حذف نمود.

After oxygen, water is the most important factor in survival. The task for the cells, the presence of water in the body is essential. In addition to drinking the liquid of life, directly and indirectly, more than any other industrial raw materials used in all industries. The majority of problems are partly dissolved salts in the water industry is concerned, the preparation and purification of the water requirements of different industries can increase productivity and spend additional expenses prevented. Drinking water also can be helped to human health.

RO Desalination Plants

Reverse osmosis is a physical process by which the impure water by half Trava’ membrane provides almost pure water.

Pure water, pure water passes through the membrane on one side of the membrane accumulate by reverse osmosis water hardness can be reduced to about 92 organic matter and colloids and bacteria and viruses in the water was removed

Kvajvy water purifier, water purifier water, water purifier Pyvrykam, membrane filters, the reverse osmosis and nano, ultrafiltration, reverse osmosis water purification, reverse osmosis in the oil industry, reverse osmosis article, What is reverse osmosis, reverse osmosis, ie, However, reverse osmosis + nitrate, semi-industrial reverse osmosis system, reverse osmosis, reverse osmosis membranes, reverse osmosis map, the cost of reverse osmosis