آب یونیزه قلیایی دردرمان میگرن

دستگاه تصفیه آب یونیزه و قلیایی

سردرد میگرنی، سر درد  متناوب شدید ضرباندار که 4 تا 72 ساعت طول می کشد. اگرچه علت سر درد میگرنی ناشناخته است ولی تصور می شود ریشه در عروق داشته باشد. عوامل مختلفی از جمله مواد غذایی، داروها، بوها، تغیر در عادات خواب سردردهای میگرنی را تشدید می نمایند.

نوشیدن آب یونیزه قلیایی برای مرطوب نگه داشتن سلول های بدن مفید است که برخی بیماران دهیدراسیون (کم آبی بدن) ممکن است عامل تحریک حمله ی میگرنی باشد .

Migraine headaches, intermittent severe throbbing headache that lasts 4 to 72 hours. Although the cause of migraine headache is unknown, but is thought to be rooted in the vessel. Various factors such as food, medicines, odors, changes in sleep habits are the cause of migraine headaches.

Drinking alkaline ionized water to keep moist body cells are useful in some patients, dehydration (dehydration) may cause irritation of the migraine attack is.

 The industrial water treatment, industrial water treatment equipment, membrane filters for water ionizer, ionized alkaline water, ionized water, water is ionized, alkaline ionized water, alkaline ionized water, light, ionized water is alkaline, ionized water prices, water ionized and alkaline, ionized water is alkaline, ionized water system now, sales of alkaline ionized water, ionized water hazards, hazards of ionized alkaline water, ionized water, how we