فیلتر کربن فعال

فیلتر های کربن

فیلتر کربن قرن ها است که برای تصفیه آب استفاده می شود کربن جاذب قوی در از بین بردن آلاینده های آب می باشد این فیلتر دارای میلیون ها منافذ کوچک هستند که میکرو ارگانیسم های آب را از بین می برد کربن فعال گرانولی کربن فعال است که دارای بار مثبت است که می تواند ناخالصی های آب و یا بیشتر را حذف کند بطور کلی فیلتر کربن قابلیت بالایی در حذف آلاینده های آب را دارا می باشد که این فیلترها در اندازه های  5  میکرون استفاده می شود زیرا کارایی لازم را برای تصفیه آب را دارند در فرایند تصفیه آب که همان طور بر سطح فیلتر کربن عبور می کند که با دارا بودن بار مثبتی که دارد یون های منفی و آلودگی هارا به سمت دانه های کربنی که در فیلتر موجود است کشیده می شود فیلتر کربن فعال در تصفیه خانه ها به طور معمول استفاده می کنند که این فیلترها شامل : فیلتر کربن فعال گرانول و بلوک کربن است که این نوع از فیلتر شایع ترین مصرف در دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی و صنعتی را دارا می باشد این فیلترها در اندازه های مختلف از جمله : 50 میکرون آن کم موثر و 0.5 میکرون آن موثر است. که عمدتا از پوسته نارگیل ساخته شده اند.که برای استفاده بهینه و مفید آب در دستگاه های تصفیه شرکت به کار برده می شود.

Carbon filters for water treatment used for centuries is a strong absorber of carbon removing water contaminants

These filters have millions of tiny pores that destroys micro-organisms in the water activated carbon

Granular activated carbon has a positive charge that can remove impurities in the water or More

The overall carbon filter to remove water contaminants have a high potential that the filters in sizes 5

Micron used the performance necessary to have water in the water treatment process as the

Passes the carbon filter that has a positive charge that is negative ions and dispose of the contaminated grain

Carbon filters are available to be drawn in the activated carbon filters are commonly used in water treatment

That this right includes granular activated carbon filters and carbon block filter is the most common type of

Use in domestic and semi-industrial and industrial water purification device is capable of the right size

Including: 50 microns and 0.5 microns, it is effective to least effective. Which is mainly made from coconut shell

And.kh useful for efficient use of water and cleaning devices suab pishro relationship Arshia used to.

Charcoal filter, membrane filter, carbon filter, carbon filter sales, sales of activated carbon filter, activated carbon filter, filter carbon monoxide, carbon nano-filter, activated carbon filters, activated carbon filters, domestic, granulated carbon filter, carbon filter gases, granular activated carbon filter , price carbon filter, activated carbon filter price, the price of activated carbon filter, activated carbon filter applications