تاثیر فلزات سنگین در آب آشامیدنی

دستگاه تصفیه آب آشامیدنی

ج) فلزات سنگین
فلزات سنگین از طریق نفوذ پساب صنعتی در آب آشامیدنی به انسان منتقل میشود
فلزات سنگین با توجه به توسعه شهرنشینی و صنایع که منجر به افزایش میزان فاضلاب و پساب تولید گردیده است، عمدتا از طریق دفع نادرست و غیربهداشتی فاضلاب شهری و پساب صنعتی وارد محیط زیست می‌گردد. مرگ و میرهای آبزیان در اثر تخلیه پساب‌های محتوی فلزات سنگین در دنیا و ایران بی سابقه نیست. سبزیجات اطراف تهران نیز که با فاضلاب آبیاری میشود از این آلودگی‌ها بی بهره نمیباشد. فلزات سنگین شامل سرب، جیوه، روی، نیکل، کرم، کادمیوم و غیره میباشد. وجود فلزات سنگین در غلظت بیش از استاندارد در آب شرب باعث عوارض مختلف نظیر مسمومیت، حساسیت شدید، ضایعات کروموزومی، عقب افتادگی ذهنی، فراموشی، پارکینسن، سنگ کلیه، نرمی‌استخوان و انواع سرطان منجمله سرطان پروستات میگردد. یکی از کارشناسان محیط زیست، آلودگی محیط مخصوصا آب با فلزات سنگین را بعنوان بزرگترین گناهی که بشر در طبیعت انجام میدهد ارزیابی نموده است..
د) میکرواورگانیزم‌های بیماری زا
میکربها از طریق نفوذ فاضلاب انسانی در آب آشامیدنی به انسان منتقل می‌شوند
امراض مختلفی بوسیله آب به انسان منتقل می‌شوند. از جمله این امراض می‌توان وبا، حصبه، اسهال میکربی و خونی، هپاتیت، سل، دیفتری، انگلهای خونی و کبدی را نام برد. عوامل بروز این بیماریها که شامل تک یاخته‌ها، ویروس‌ها، باکتری‌ها، کرم‌ها و انگلها می‌باشند، از طریق نفوذ فاضلاب در آب آشامیدنی به انسان منتقل می‌شود. بیماری‌های ناشی از آب آلوده سالانه نزدیک به یک میلیارد انسان را در روی کره زمین مبتلا می‌کند و باعث مرگ حدود ۱۰ میلیون نفر می‌شود.

C) heavy metals
Through the influence of heavy metals in industrial waste water is transferred to humans
Heavy metals due to urbanization and industrial development to increase the amount of wastewater produced, mainly through improper disposal and unsanitary sewage and industrial waste into the environment. Discharge of effluents containing heavy metals deaths of fish in the world and Iran is not unprecedented. Vegetables watered with sewage near Tehran, which does not benefit from this pollution. Heavy metals, including lead, mercury, zinc, nickel, chromium, cadmium and others. Heavy metals in concentrations exceeding the standard in drinking water causes many side effects such as toxicity, hypersensitivity, chromosomal defects, mental retardation, dementia, Parkinson’s, kidney stones, and various types of cancer including prostate cancer is Nrmyastkhvan. An expert on the environment, especially water pollution with heavy metals in nature as the greatest sin that man can do is assess.
D) pathogenic Mykrvavrganyzmhay
Microbes transmitted to humans through the influence of human sewage in their drinking water
Several diseases are transmitted to humans by water. Some of these diseases include cholera, typhoid, diarrhea and bacterial dysentery, hepatitis, tuberculosis, diphtheria, and hepatic blood parasites named. The causes of this disease, including parasites, viruses, bacteria, worms and parasites are transmitted to humans through the influence of sewage in drinking water. Diseases caused by contaminated water nearly a billion people on the planet with causing the death of about 10 million people.