موارد کاربرد کندانسورها

كندانسور

کندانسورها کاربرد فراوانی در صنعت دارند. آن ها در نیروگاه ها برای خنک کردن بخار توربین،

در یخچال ها برای تراکم بخار آمونیاک یا هیدروکربن ها و در صنایع شیمیایی برای متراکم ساختن بخارات شیمیایی استفاده می شوند. کندانسور هوا خنک مقابل در سرما ساز استفاده می شود.

Condenser many applications in industry.
Their power to cool the steam turbine, steam condensation in the refrigerator for ammonia or hydrocarbons and chemical vapors used in the chemical industry to aggregate. Air-cooled condenser instrument used against the cold.

Industrial water treatment equipment, industrial water treatment methods, sales, industrial water treatment, water purification soft water, domestic water treatment in Tehran, Karaj Household water treatment, water purification Branch, Water Purifier, Safe, Safe water system, the water company Safe, Sell water Purifier soft water, water purification equipment sales Safe, Safe price of water, the water agency Safe