فرق سیستم اسمز معکوس با سیستم های ساده تر آب در چیست؟

فرایند اسمز معکوس

فیلتراسیون آب فقط ذرات بزرگ و مخلوط در آب مثل ذرات گل و لای ، لجن ، شن و ماسه ، زنگ لوله ها و کلر را جدا می کند در حالی که اسمز معکوس توسط بکارگیری یک غشاء نیمه تراوا غیر از جدا کردن ناخالصی های ذکر شده ی مخلوط در آب تمامی مواد شیمیایی و آلودگی های محلول در آب مانند :

میکروبها ، باکتری ها ، ویروس ها ، انگل ها ، نیترات ، سموم کشاورزی و آفت کش ها ( سم آرسنیک ) ، کیست ، نمک ، آهک ، فلزات سنگین مانند سرب و… را نیز از آن جدا می سازد. و باعث کاهش سختی و سنگینی آب شده یعنی EC , TDS  آب را پایین می آورد .

Water filtration is the only large particles and mixed particles in the water like mud, silt, sand, rust pipes and removes chlorine while the RO by using a semipermeable membrane separating impurities other than the above mix all chemicals in water and water-soluble contaminants such as microbes, bacteria, viruses, parasites, nitrates, pesticides and agricultural pesticides (arsenic), cysts, salt, lime, heavy metals such as lead. .. also banish it. And reduces water hardness and heaviness of the EC, TDS water lowers.

Transgenic water treatment, water purification units Iowa, Water Purifier Taiwan Ha, pesticide contamination in water, reverse osmosis, using a membrane particles of silt, rust and chlorine pipes, heavy water, reverse osmosis systems, Fyltrasyvn, chemicals, a semipermeable membrane, reducing the hardness