اساس کار استریلیزه کننده های UV

استریلیزه کننده های UV

اساس کار استریلیزه کننده های UV به شرح ذیل است: آب از فضای بین لبه داخلی از جنس استنلس استیل و لبه خارجی لوله از جنس کوارتز می گذرد. لامپ ماورای بنفش در لبه خارجی قرار گرفته است. لامپ UV در تماس با آب نمی باشد، لامپ تا 40 درجه سانتیگراد گرم می شود که مناسب ترین درجه حرارت برای عملکرد لامپ است. تمامی استریلیزه کننده های UV قدرت کافی برای ایجاد 30000 میکرووات بر ثانیه برای هر سانتیمتر مربع در 7500 ساعت دارند که پس از این مدت لامپ ها باید تعویض شوند. تمامی مدل های دستگاه ها در یک پوشش مناسب قرار گرفته اند که تمامی اجزای الکتریکی و مکانیکی داخل آن قرار می گیرند.

کاربردهای نور ماورای بنفش ( UV ) در ضدعفونی کردن آب

آب چاه، آب سطحی، آب شهری، صنایع غذایی، بیمارستان ها، صنایع الکترونیک، داروسازی، هتل ها، آب بسته بندی، آزمایشگاه ها

According to the UV sterilizer works as follows: the water from the space between the inner edge of the stainless steel and the outer edge of the quartz tube passes. Ultraviolet lamps are located on the outer edge. Water is not in contact with the UV lamp, the lamp is heated to 40 ° C, which is the most suitable temperature for the lamp. All the UV sterilizer enough power for 30,000 microwatt per square centimeter per second at 7500 hours that the lamp should be replaced after this period.

Applications of ultraviolet light (UV) disinfection in water
Well water, surface water, municipal water, food, hospitals, electronics, pharmaceuticals, hotels, water, packaging, laboratories

Joker water treatment, water purification Hayzhnyk, Pool Water Purifier, UV urban wastewater industry, the sterilizer UV, information about the lamp UV, bacteriology with UV lamp, lamp performance Kvartz, outer tube is made of UV, Lamps uV, uv lamp is the lamp uV lamps, uV Purifier Vy, water, uV lamp uv