کلریناتور یا دستگاه کلر زن

سيستم كلرزنی

طریقه استفاده از دستگاه :

1. مخزن همزن را تا بیست سانتی متری دهانه ، از آب پر نمایید .

2. به مقدار لازم پودر کلر را در داخل آن بریزید .

3. همزن را روشن کرده اجازه دهید 2 الی 10 دقیقه محلول همزده شود سپس همزن را خاموش نمایید .

4. حداقل ده دقیقه اجازه دهید تا آهک تشکیل شده رسوب نماید .

5. در دستگاههای تک مخزنه محلول آماده تزریق می باشد .

6. در دستگاههای دو مخزنه با باز کردن شیر واسط ، محلول در مخزن تزریق پر شده و قابل استفاده می باشد .

نصب دستگاه :

1. دستگاه ، در مکانی با شرایط فوق قرار داده شود .

2. برق دستگاه به برق شهر و برق پمپ چاه وصل گردد .(فرمان پمپ تزریق بهتر است از پمپ چاه تغذیه شود. )

3. به لوله آب یک بوشن 4/3 وصل گردیده و سپس انژکتور تزریق به آن بسته شود .

4. یک شیر جهت تامین آب دستگاه به نزدیکی دهانه مخزن کشیده شود .

نگهداری دستگاه کلرزن مایع :

1. مخزن دستگاه حداقل هر هفته یکبار تمیز گردد.

2. حداقل هر ماه یکبار دستگاه سرکه شویی گردد.(یک لیوان سرکه توسط پمپ مکش شده سپس 10 دقیقه در داخل پمپ و مسیر تزریق بماند تا رسوبات را پاک نماید )

3. از وارد آوردن ضربه به قسمتهای مختلف دستگاه به خصوص انژکتورها و میله همزن خودداری گردد.

4. پیچ دبی را فقط در حالتی که دستگاه روشن می باشد تنظیم نمایید.

5. ظاهر دستگاه را حداقل هفته ای یکبار تمیز نمایید.

6. در صورت وجود رسوبات بر روی دستگاه بخصوص هد و انژکتورها آن را با سرکه و یا اسید شستشو بدهید.

7. در صورتی که دستگاه بیشتر از یک روز از سرویس خارج می گردد باید سرکه شویی شود.

 Usage of machine:
1. Twenty-cm openings to the mixing tank, fill with water.
2. The required amount of chlorine powder into it.
3. Turn on the mixer and let stirred solution of 2 to 10 minutes, then turn off the mixer.
4. Allow at least ten minutes limestone deposit formed.
5. Apparatus Mkhznh single solution is ready for injection.
6. The apparatus of Mkhznh to open the tap interface, the solution in the tank is filled and the injection is used.
Installation:
1. A device placed in a location with these conditions.
2. AC electrical power to pump the well connected. (Steering pump Injection pump should be fed well.)
3. 4/3 socket connected to a water pipe and then injected into the injector is closed.
4. A valve used to supply water to the reservoir to be drawn near the mouth.
Maintenance fluid Drumsticks:
1. Clean the tank system at least once a week.
2. vinegar washing machine at least once every month goes. (A cup of vinegar and then 10 minutes into the pump suction pump and injection route until its clean precipitates)
3 of blows to various parts of the injector and is not stirring rod.
4. Screw the discharge only if the power is set.
5. The device looks clean at least once a week.
6. In the case of deposits, especially on the head and injector with vinegar or acid washed to give it.
7. If the machine is out of service more than one day should be cleaning vinegar.
Water and wastewater treatment, industrial water purification device chloride Snty, half female, the female chlorine Klrynatvr, Usage of Device Usage Klrynatvr, installation of device installation Klrzn, Klrynatvr, Klrzn, maintenance maintenance maintenance Drumsticks May, Klrynatvr , Klrynatvr, Klrynatvr or the wife Claire