مزایای کمی سیستمهای آبیاری تحت فشار

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

یکی از راهکارهای مهم بهینه سازی مصرف آب کشاورزی، توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار است. بطور کلی به کلیه روشهای آبیاری که در آنها آب مورد نیاز گیاه از طریق مجازی بسته با فشار بیش از 1 اتمسفر به پای گیاه میرسد یا بروی گیاه پاشیده می شود.روشهای آبیاری تحت فشار (Irrigation System Pressurized ) گفته می شود .

مزایای کمی:

1) راندمان آبیاری، متوسط راندمان  آبیاری کلیه  روش های آبیاری تحت فشار در کشور حدود 75% است در حالیکه در روش های آبیاری سطحی راندمان آبیاری در کشور حدود 38-40  درصد می باشد.

2) میزان آب صرفه جویی شده: معمولا برای محاسبه میزان آب صرفه جویی شده: در روش های آبیاری تحت فشار میزان آب مصرفی مورد نیاز گیاهان الگوی کشت کشور محاسبه می گردد. بر اساس اطلاعات بدست آمده نیاز خالص آبی در هر هکتار از محصولات آبی کشور برای تولید صد در صد معادل 6540 متر مکعب و برای تولید 75% معادل 4850 متر مکعب می باشد.لیکن با توجه به میزان آب مصرفی کشور (86 میلیارد مترمکعب ) و اراضی آبی تحت پوشش (3/8 میلیون هکتار) متوسط مصرف فعلی در هر هکتار اراضی آبی کشور را حدود 10500 مترمکعب نشان میدهد .آنچه برآورد گردیده است نشان میدهد اجرای هرهکتار ازاراضی آبی کشور به سیستم آبیاری تحت فشار حداقل 4400 مترمکعب آب صرفه جویی می شود .

3) میزان اشتغال زایی طرح : توسعه روشهای ابیاری تحت فشار بر اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی ، صنعت ، حمل و نقل و خدمات مهندسین مشاور مؤید آن است که به ازای هرهکتار ازاراضی آبی ، نیاز به حدود 25%  نفر نیروی انسانی وجوددارد .این میزان درروشهای آبیاری تحت فشار تا 2/0 نفر نیروی انسانی کاهش می یابد .

بنابراین باعنایت به اینکه با اجرای هرهکتار آبیاری تحت فشار 4400متر مکعب آب صرفه جویی نمیشود و بااین میزان میتوان حدود 9/0 هکتار اراضی آبی جدید توسعه داد لذا با اجرای حدود 5/5 هکتار میتوان یک نفرشغل جدید ایجاد نمود .

4) میزان افزایش کارآیی آب : آمار و ارقام موجود نشان میدهد در شرایط فعلی کشور ازهرمتر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی حدود 9/0 کیلوگرم محصول بدست می آید متوسط مصرف آب در روشهای آبیاری تحت فشار معادل 56 درصد متوسط مصرف آب کشور است بنابراین میزان کارآیی آب درروشهای آبیاری تحت فشار 8/1 برابر افزایش می یابد . ازسوی دیگر افزایش عملکرد محصول در شرایط  یکسان مدیریتی در مزرعه در اثر روش آبیاری تحت فشار یک اصل است .حداقل این میزان در کشور ما حدود 30% است .

One of the main strategies to optimize water use in agriculture, development of irrigation systems under pressure. In general, irrigation method in which all the water needed by the virtual plant closed more than 1 atmosphere pressure or the plant is sprayed on plants. Pressurized irrigation techniques (Irrigation System Pressurized) is called.

Few benefits:

1) irrigation efficiency, the average efficiency of irrigation water under pressure all the way in the country is about 75% while the level of irrigation efficiency of irrigation in the country about 38-40 per cent.

2) water saving: Usually used to calculate the amount of water saved in irrigation practices under water consuming crops of plants is calculated. According to information obtained pure water required per hectare of crops for the production of one hundred percent of 6540 cubic meters of water to produce 4850 cubic meters, equivalent to 75% depending on how much water Bashd.lykn country (86 bcm) and Blue land cover (3.8 million hectares), average current consumption by about 10,500 cubic meters per hectare of irrigated land is estimated opti-color displays show the implementation of the country’s irrigation system Hrhktar Azarazy water pressure at least 4,400 cubic meters of water saving be.

3) employment rates of development of different economic sectors such as agriculture, irrigation pressure on employment, industry, transport and services for Hrhktar Azarazy Consulting Engineers confirms that water requires about 25% of human resources there. This Drrvshhay water pressure is reduced to 2.0 manpower.

So Banayt Hrhktar that the implementation of 4,400 cubic meters of water-saving irrigation pressure can not however be about 9/0 hectares of new irrigated acres can be developed 5.5 The implementation of a new Nfrshghl.

4) increase the efficiency of water available figures show that in the current situation of water in agriculture is about 9/0 kg product cube Az·hrmtr achieved average consumption of irrigation water pressure equivalent to 56 percent of average water consumption is therefore the effectiveness of pressurized irrigation water Drrvshhay increased 8.1 times. On the other hand in terms of product performance in the field of irrigation under the same management is a fundamental principle in our country .hdaql This rate is about 30%.

Water purification and waste water treatment Snty, Snty, half of industrial water treatment, desalination desalination device Bay Fars, agriculture, agriculture, desalination plants desalination Snty, sales of fresh water desalination Kn, home sales Buy desalination Snty, devices Kn, fresh water filters water desalination unit price Kn, price desalination agriculture, Agriculture