فیلتر کربن اکتیو

دستگاه تصفيه آب صنعتی

فیلتر کربن اکتیو جهت حذف طعم نامطبوع، بو و رنگ آب استفاده می شود. کربن فعال به دلیل خاصیت جذب بالا باعث حذف عوامل فوق از آب می گردد. از این نوع فیلتر ها در صنعت آب جهت حذف کلر آزاد و همین طور حذف کدورت و رنگ و بو می توان استفاده کرد.

کربن فعال مواد آلی موجود در آب را جذب و سپس تجزیه می‌کند. در صافی کربنی، آب از بستر کربن اکتیو گرانولی عبور کرده و رنگ و بوی آن توسط ذغال کربن جذب شده و در نتیجه آب خروجی بدون هر گونه طعم، بو و رنگی خواهد بود. در صافی کربنی، آب ورودی باید کاملا زلال‌سازی شود و فاقد هرگونه مواد کلوئیدی و معلق باشد به همین دلیل فیلترهای کربنی معمولا بعد از فیلترهای شنی در فرآیند تصفیه آب قرار می‌گیرند. pH آبی که با کربن فعال در تماس قرار می‌گیرد نباید اسیدی یا قلیایی باشد و قبل از عبور از بستر کربن فعال باید خنثی شود. کربن فعال می‌بایست هرچند وقت یکبار در کوره تا درجه حرارت 900 درجه سانتی‌گراد حرارت داده شود تا دوباره فعال شود. دربرخی موارد می توان، کربن فعال را توسط بخار احیا نمود

جنس بدنه فیلترهای کربن فعال می‌تواند استیل،  و یا کربن استیل با پوشش رنگ باشد و دانه‌های کربن فعال درون این مخازن ریخته می‌شود. این فیلترها هرچند وقت یکبار با توجه به میزان مواد جامد معلق موجود در آب نیاز به شستشوی معکوس دارند. فیلتر کربن اکتیو توسط کنترل دستی و یا اتوماتیک شستشو شده تا فضای انبساط خود را حفظ کند. فیلتر کربن‌اکتیو به تنهایی و یا به عنوان قسمت بسیار مهمی از سیستم های پیش تصفیه در اکثر فرآیندهای تصفیه آب و پساب مورد استفاده قرار می گیرد.

Active carbon filter to eliminate unpleasant taste, odor and color of the water is used. Activated carbon for removal of absorption, high above the water. This type of filter to remove free chlorine in the water industry, as well as turbidity, color, odor can be used. Activated carbon adsorption and decomposition of the organic matter in the water. The filter carbon, granular activated carbon bed through the water and flavor of carbon absorbed by the charcoal, resulting in effluent water without any taste, odor and color will be. The carbon filter, water clarifier should be absolutely no reason why colloidal material and suspended sand filters, carbon filters are usually placed in the water treatment process. The water pH should not come in contact with acidic or alkaline activated carbon and activated carbon bed must be neutralized before crossing. How often should the carbon furnace to a temperature of 900 ° C to reactivate. In some cases, activated carbon can be regenerated by steam

The body activated carbon filters can be stainless steel or carbon steel with paint and activated carbon grains is poured into the tank. These filters are often due to the amount of suspended solids in the water needs to be backwashed. Active carbon filter cleaned by manual or automatic control to maintain its expansion space. Filter Krbnaktyv alone or as a very important part of the pre-treatment of water and wastewater treatment processes in most cases are used.

Semi-industrial water treatment, industrial water treatment methods, sales, industrial water treatment, water treatment, domestic soft water, soft water, water treatment, household water treatment Tehran, Karaj, water filtration, water filtration system installed by Soft Water, Safe Water Company, Sales Safe water filtration system, water purification sale of soft water, water agencies, Safe, Safe water, Water Safe price