فناوری نانو در تصفیه آب

فیلتر نانو در تصفیه آب

حدود دو سوم کره زمین را آب فرا گرفته است . که از این میزان آب حدود ۹۷ در صد آن غیر قابل آشامیدن هست . بر اساس پیش بینی سازمان ملل در سال ۲۰۳۵ میلادی حدود ۴۸ کشور (یعنی ۳۲ درصد جمعیت جهان ) دچار کمبود آب آشامیدنی می‌شوند. در آغاز قرن بیست و یکم دانشمندان تمرکز خود را ، بر روی فن آوری نوینی ( فناوری نانو ) معطوف کردند . این فناوری برای اولین بار حدود چهل سال پیش مطرح شد . البته روش‌های دیگری نیز برای دسترسی به آب قابل شرب وجود دارد که از جمله آن می‌توان به استفاده از دستگاه آب شیرین کن اشاره کرد که این سامانه بروی آب‌های شور دریا و یا رودخانه‌ها قرار گرفته و آب قابل شرب را برای ما تامین می‌کند . که در ذیل به معایب استفاده از این سامانه و برتری فناوری نوین نانو بر این روش اشاره خواهیم کرد .

۲ – اطلاعات آماری موجود در مورد آبها :
۵۰ درصد آبهای زیرزمینی و ۷۸ درصد آب رودخانه‌ها در مناطق شهری غیر قابل شرب می‌باشند .

۳ – معایب استفاده از سامانه آب شیرین کن‌ها :
۱- تغییر در اکوسیستم طبیعت به علت تخلیه پسآب‌های ناشی از تصفیه در طبیعت و ….
۲-با توجه به اینکه این سامانه باید در درون آب قرار گیرد نحوه ی ساخت و اجرای تاسیسات آن بسیار دشوار است .
۳- مجاورت دستگاه‌ها و تاسیسات آب شیرین کن با آب شور باعث از بین رفتن دستگاه‌ها و به کار بستن تمهیدات ویژه ای را می‌طلبد .
۴- باعث افزایش درجه حرارت آب می‌شود . ( در اثر عبور آب درون دستگاه‌ها و بازگرداندن پسآب آن به داخل آب )
۵- باعث افزایش PH آب شده و خاصیت اسیدی آب را زیاد می‌کند .
۶- باعث از بین رفتن ماهی‌ها و موجودات کوچک و ذره بینی درون آب می‌شود . ( در اثر برخورد با صافی‌ها و دستگاه‌های حرارتی )
۷- هزینه بسیاری را هم در زمینه ساخت ، نگه داری و همچنین انتفال آب تصفیه شده در بر دارد .

۴ – فیلترها بر اساس اندازه منافذشان :
۱- میکرو فیلترها
۲- اولترا فیلترها
۳- نانو فیلترها
نانو فیلترها در اصل فیلتراسیون با فشار پایین تر است بنابراین قیمت تمام شده نانو فیلترها و انرژی مصرفی آنها نسبت به دو روش دیگر کمتر می‌باشد.

۵ – تعریف فناوری نانو :
فن آوری نانو به معنای ساخت اتمها و مولکولها جهت تولید مواد ، دستگاهها و تکنولوژی‌های جدید است .
سعی و تلاش در فناوری نانو بر این پایه استوار است که به جای اینکه ما مواد را کوچکتر کنیم تا آنها را تولید کنیم ( به آرمان‌های خود دست یابیم ) کوچکترین ذره ای را که می‌تواند این مواد را برای ما تولید کند را به دست آوریم .

۶ – بازار مصرف نانو فیلتراسیون :
۱ – تقریبا حدود ۶۵ درصد بازار مصرف نانو فیلتراسیون مربوط به شیرین کردن آب ( آب شیرین کن‌ها ) است .
۲- ۲۵ در صد مربوط به صنایع غذایی( در تولید لبنیات )
۳ – ۱۰ درصد مربوط به صنایع شیمیایی می‌شود.

۷ – موارد کاربرد ذرات نانو در تصفیه و حذف آلاینده‌ها :
-۱ حذف رنگ ۲-حذف مواد آلی ۳- حذف آرسنیک ۴ – فلزات سنگین ۵ – حذف آلاینده‌های خاص از فاضلاب به کمک نانو سرامیک‌ها ۶- حذف آلاینده‌های نفتی ۷ – حذف پسابهای صنعتی و …

About two thirds of Earth is covered with water. Of which about 97 per cent of non-potable water well. According to UN forecasts in 2035 by nearly 48 countries (ie 32% of the world’s population) are suffering from a shortage of drinking water. At the beginning of the twenty-first century scientists will focus on new technologies (nanotechnology) turned. The technology was introduced for the first time about forty years ago. The following disadvantages of using this system and lead to nano-technology we will refer to this method.

2 – Statistics on the water:
50 percent groundwater and 78 percent are non-potable river water in urban areas.

3 – The disadvantages of using fresh water system heaters:
1. changes in the ecosystem due to the nature of the wastes discharged from treatment in nature ….
2. Given that the system must be in the water, how to build and run its facilities is very difficult.
3. proximity devices and installations desalination of saline water leads to devices and to apply special measures necessary.
4. The water temperature is increased. (Water passes through the device and restore its wastewater into the water)
5. The increase in water PH and acidity of water increases.
6. loss of fish and small and microscopic organisms in the water. (Due to the flatness and thermal systems)
7. cost a lot of time in making, holding and transfer of the water.

4 – Filters on the size of the pores:
1. Micro site.
2. Ultra Filters
3. Nano site.
Nano-filters in the filtration pressure is lower so the cost nano-filters and power consumption is lower than the other two methods.

5 – The definition of nanotechnology:
Nanotechnology means making atoms and molecules to produce materials, devices and new technologies.

6 – Market nanofiltration:
1 – approximately 65% of the consumer market nano filtration of fresh water (water heaters) is.
2. 25% of the food industry (the dairy)
3-10% of the chemical industry.

7 – the use of nanoparticles in the treatment and removal of contaminants:
-1 Remove color 2-remove organic matter removal 3 4 – 5 heavy metals – remove specific contaminants from waste water to help remove contaminants from the oil nano-ceramic 6 7 – Removal of industrial waste water and …

Kvajvy water purifier, water purifier crystal, quartz filters water treatment, household water purifier Hyundai, Hayzhnyk water purifier, water purifier seven-stage water purifier Hitachi, Hyundai water purifier, water purifier Hyundai, weather purifier, water purifier Saif water, my water purifier water, water filters Saif, filters for water purification