سقوط به سوی بحران آب در تهران

تصفیه آب sure

 

کمبود آب همواره سبب بروز بحرانهایی در نقاطی از قاره های آفریقا ، آسیا و آمریکا شده است  ، 90% آبهای جهان شور هستند و تنها 2 % ، آبهای شیرین هستند که همه آن نیز در دسترس نیست . در سال 2002 از مجموع آبی که از منابع موجود برداشت شده است حدود 70 % برای مصارف کشاورزی مصرف شده است . بیش از یک میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند .

منابع خبری سازمان ملل متحد در طول پنج سال گذشته به صورت پی در پی این آمار را اعلام کرده و بر وجود کم آبی در جهان هشدار داده اند.مطالعتت نشان می دهد که ذتا سال 2025 حدود یک و نیم میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده می شود و با این حساب سرانه آب شیرین  در جهان از 8 هزار متر مکعب به 5 هزار متر مکعب در سال کاهش خواهد یافت  ، این آمار حاکی از آن است که آفریقای جنوبی و آسیای غربی به ویژه کشورهای عربی و ایران در معرض بیشترین مشکل کم آبی هستند . این در حالی است که کارشناسان منابع آبی در خاورمیانه نیز به مشکل بحران آب تأکید فراوان دارند .

آمار دیگر حاکی از این واقعیت است که جمعیت در این مناطق به سرعت در حال رشد است و این بر مشکل کم آبی می افزاید . ایران نیزبا متوسط بارندگی سالانه 250 میلی متر جزء مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می شود .

Water shortages are causing crises in some parts of the continent of Africa, Asia and the United States, 90% of the world salt water and only 2% of all the fresh water available. In 2002, the total water resources are harvested about 70% is used for agricultural purposes. More than a billion people worldwide lack access to safe drinking water.

UN sources during the past five years consecutive to announce these statistics and the presence of water in the world And.mtaltt warned that about one and a half billion people Zta 2025 the world’s population increases The per capita availability of freshwater in the world and accounts for 8 thousand cubic meters to 5 million cubic meters per year will be reduced, the statistics show that South Africa and West Asia, particularly Arab countries and Iran to the problem of dehydration are. However, water resources in the Middle East, experts have emphasized the problem of water crisis.

Other statistics show the fact that the population in these areas is growing rapidly and this adds to the problem of dehydration. Iran also with an annual average rainfall of 250 mm in the arid and semi-arid areas are.

Water purification sure, household water treatment system Krj, crystal water-purification equipment, water treatment soft water, water purification machine soft water, water-purification equipment soft water, Mkhzn, 206 Water tank, water tank agitator tank Flzy, Dar, air tank Fshrdh, water tank Hvayy, air tank, hydraulic tank, a water treatment system represents soft water