دستگاه تزریق کلر

دستگاه تزریق کلر

کلر زنی دارای کاربردی گسترده در صنعت تصفیه آب و فاضلاب است و درحال حاضر از بین مواد گندزدا استفاده از کلر برای گندزدایی بدلیل ارزان بودن و قدرت میکروب کشی و اثر ابقایی نسبتاً خوب آن ، متداول ترین روش در دنیا و از جمله کشور ما می باشد کلر را می توان بصورت گاز کلر و کلر مایع استفاده نمود.کلر ، گاز خطرناک بوده و کار با آن نیاز به احتیاط های لازم دارد و از آنجایی که کلرگازی سمی ، محرک و میزان حد مجاز آستانه آن در هوای استنشاقی معادل 3 میلی گرم درمترمکعب مطابق با استانداردهای (TLV)خفه کننده برای انسان است و تنفس گاز کلر به مقدار زیاد باعث مسمومیت بسیار شدید و گاهی مرگ می شود لذا استفاده از کلر زن گازی باید با توجه به رعایت ضوابط ایمنی خاصی صورت گیرد تا از بروز احتمالی حوادث و خطرات جانبی و مالی ناشی از نشت گاز درمحیط کارو محیط زیست جلوگیری شود لذا استفاده از سیستم کلر زن مایع با توجه به مزایای آن بیشتر توصیه شده است.

Chlorination has wide application in industry and waste water treatment
At present the use of chlorine for disinfection anti disinfectant and germicidal because it was cheap and good residual effect, the most popular way in the world, including our country
Chlorine can be used as a chlorine gas and liquid chlorine.
Chlorine gas is dangerous, making it necessary to take precautions
And since toxic chlorine gas, stimulating and threshold limit of 3 mg of inhaled air Drmtrmkb standards (TLV) is suffocating man
And breathing toxic chlorine gas in large quantities can be very severe and sometimes death.
The use of chlorine gas women should be given special safety rules
The possible occurrence of adverse events and financial risks associated with the work environment and the environment to prevent gas leakage
The system uses liquid chlorine women due to its advantages are most recommended.

Tanks, water pump, pump standard chlorination of water chlorination, the water Woman chlorine, chlorination of water, chlorination of water, how water chlorination Astkhr, of water chlorination, chlorine women water, chlorine water, chlorine well water, chlorine water, chlorine water, chlorine water tank, water chlorination, chlorination of drinking water.