نقش نانو ذرات تیتان در تصفیه آب

فیلتر نانو تصفیه آب

نانو ذرات تیتان  برای اکسید کردن آلاینده‌های آلی و همچنین جذب فلزات سنگین در مکانهای آلوده مورد استفاده قرار می‌گیرند . این نانو ذره مواد آلاینده آلی را به آب ( H2O ) و دی اکسید کربن( Co2 ) تبدیل می‌کند . با توجه به تحقیقات برداشت می‌شود که از این ماده می‌توان برای رفع آلاینده‌ها ، ویروسها و مواد شیمیایی آلی خطرناک نیز استفاده کرد . همچنین این نانو ذره مهمترین کاتالیستی است که برای حذف آلودگی‌های ناشی از مواد آلی موجود در آبهای آلوده به مواد نفتی و نیز پسابهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نحوه به عمل آوردن ذرات نانو تیتان ( Tio2 ) بدین گونه است که : آنرا در زیر لایه‌های مناسبی پوشش داده و در حوضچه‌هایی تحت تابش نور فرابنفش قرار می‌دهند . در اثر تابش این نور ماده خاصیت اکسید کنندگی پیدا می‌کند و موادآلی را به آب ( H2O ) و دی اکسید کربن ( Co2 ) تبدیل می‌کند. و نیز بعضی از اسیدهای معدنی را تجزیه می‌کند.
طبق آزمایشات به عمل آمده ، پساب آلوده به مواد نفتی پس از ۷ روز توسط این نانو ماده تجزیه می‌شود. برای بازدهی بیشتر این نانو ماده از آهن ( Fe ) هم استفاده می‌کنند که آهن عمل اکسایش تحت تابشهایی با طول موج بلند تر و به طور ویژه در ناحیه نور مرئی را ممکن می‌سازد.

نانولوله‌های کربنی می‌توانند برای تشکیل غشاهایی با تخلخل نانومتری و دارای قابلیت جداسازی آلودگی‌ها، به طور یکنواخت هم‌راستا شوند. تخلخل‌های نانومتری نانولوله‌ها این فیلترها را از دیگر فناوری‌های فیلتراسیون بسیار انتخاب‌پذیرتر نموده است. همچنین نانولوله‌های کربنی دارای سطح ویژه بسیار بالا، نفوذپذیری زیاد و پایداری حرارتی و مکانیکی خوبی هستند. اگر چه چندین روش برای سنتز نانولوله‌های کربنی استفاده شده است، غشاهای نانولوله‌ای می‌توانند به وسیله پوشش‌دهی یک ویفر سیلیکونی با نانوذرات فلزی به عنوان کاتالیست، که موجب رشد عمودی و فشردگی بسیار زیاد نانولوله‌های کربنی می‌شود، سنتز شوند و پس از آن برای افزایش پایداری، فضای بین‌ نانولوله‌های کربنی را با مواد سرامیکی پر نمود.
حذف آلودگی‌ها
مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که غشاهای نانولوله‌ای می‌توانند تقریباً همه انواع آلودگی‌های آب را حذف کنند؛ این آلودگی شامل باکتری، ویروس، ترکیبات آلی و تیرگی است. همچنین این غشاها نویدی برای فرایند نمک‌زدایی و گزینه‌ای برای غشاهای اسمز معکوس هستند.
مقدار تصفیه آب
اگر چه تخلخل نانولوله‌های کربنی به طور قابل توجهی کوچک است، غشاهای نانولوله‌ای نشان داده‌اند که به خاطر سطح داخلی صاف نانولوله‌ها، شدت جریان بیشتر یا یکسانی نسبت به تخلخل‌های بسیار بزرگ‌تر دارند.

Titanium dioxide nanoparticles for organic pollutants and heavy metals in polluted areas are used. The nano-particles of organic pollutants in water (H2O) and carbon dioxide (Co2) converts. According to research appears that this material could be used to remove pollutants, viruses and organic chemicals dangerous to be used. It is also an important catalyst nanoparticles is to remove pollution from organic matter in water contaminated with oil products as well as industrial wastewater is used.
How to operate the nano-titanium (Tio2) is thus: it is covered under the appropriate layers and placed in the ponds of irradiated ultraviolet light. The light emitted by the material properties and organic matter oxidation found in water (H2O) and carbon dioxide (Co2) converts. As well as some mineral acids breaks down.
According to experiments conducted, wastewater contaminated with oil after 7 days by the nano-material decomposes. For more efficient nano material of iron (Fe) is used as the oxidation of iron under long-wave radiation more specifically in the area of visible light possible.
Carbon nanotubes are able to form membranes with nanoscale porosity and has the ability to remove contaminants, are evenly aligned. Porosities nanometer nanotubes, the filters of the filtration technology is very Antkhabpzyrtr. The carbon nanotubes have a very high surface area, high permeability and good thermal and mechanical stability. Although several methods have been used for the synthesis of carbon nanotubes, nanotube membranes can by coating a silicon wafer with metal nanoparticles as catalysts, the high density vertical growth of the carbon nanotubes are synthesized and then to increase stability, Fill the space between the carbon nanotubes with a ceramic material.
Removal of contamination
Laboratory studies have shown that nanotube membranes can remove almost all types of water pollution, the pollution, including bacteria, viruses, organic compounds and is darkness. These membranes also shows promise for desalination and reverse osmosis membranes are an option.
The amount of water
Although the porosity of the carbon nanotubes is significantly small, have shown that nanotube membranes due to smooth inner surface of the nanotubes, the current strength of greater than or equal to much larger porosities.

Eva water filter, charcoal filter, water storage tank of fresh water and salt water, fresh water salinity, seawater desalination, household dependence salty sweet water, industrial water desalination, industrial water purifier, industrial water purifier ro, devices Mashhad industrial water treatment, industrial water treatment equipment, water sweet