کاربرد چربی گیر DAF در پساب و فاضلاب های صنعتی

کاربرد چربی گیر DAF

شناورسازی به کمک هوای فشرده (Dissolved Air Floatation) یکی از پروسه های مهم تصفیه آب، پساب و فاضلاب های صنعتی می باشد که باعث زلال شدن پساب و فاضلاب به علت حذف انواع آلاینده های معلق نظیر روغن، گریس، چربی و ذرات کلوئیدی می شود. عملیات حذف آلاینده ها و ذرات کلوئیدی در این روش براساس تزریق هوای فشرده به پساب می باشد. دراثر این عمل، حباب های ریز آزاد شده به ذرات کلوئیدی معلق در فاضلاب چسبیده و باعث شناورشدن ذرات به سطح می گردند که در آنجا توسط اسکیمر جمع آوری و به یک مخزن نگهداری لجن انتقال می یابد . به منظور افزایش راندمان شناورسازی ذرات کلوئیدی در چربی گیر DAF، معمولاً به پساب ورودی مواد پلیمری جهت عملیات انعقاد و بی بار کردن ذرات اضافه می گردد. بدین منظور از لوله های مارپیچی استفاده می گردد که از یک طرف مواد منعقد کننده در بخش های مختلف تزریق می شود و از طرف دیگر مخلوط هوا با مایع تحت فشار جهت اختلاط بهتر به داخل این لوله ها تزریق می گردد .

در سیستم چربی گیر DAF مقداری از آب تمیز و شفاف شده به لوله های لخته ساز(flocculator)  و بخشی از آن نیز مستقیما به واحد شناورسازی انتقال داده می شود. اضافه آب تصفیه شده نیز از سیستم چربی گیر DAF خارج می گردد. زلال بودن آب خروجی از واحد چربی گیر DAF یکی از معیارهای کارکرد مناسب این سیستم می باشد. در بعضی موارد به جای لوله های لخته ساز، تانک های انعقاد و لخته سازی مورد استفاده قرار می گیرد. در این حالت مواد منعقد کننده در یک فاصله زمانی حدود ۵ دقیقه با پساب در تانک انعقاد مخلوط شده و سپس به داخل چربی گیر DAF  تزریق می گردد. این فرایند هنگامی که پساب ورودی خنثی نباشد، به علت اینکه زمان کافی جهت خنثی سازی وجود دارد و به راحتی توسط کاربر قابل کنترل می باشد، نسبت به لخته سازهای لوله ای برتری دارد.

خصوصیات چربی گیر DAF

قابلیت حذف  ۹۹درصد چربی های امولسیونی و آزاد و ذرات معلق

قابلیت حذف بیش از ۷۵ درصد بار آلودگی شیمیایی (COD) پساب

شفاف شدن پساب خروجی دراثر حذف ذرات کلوئیدی

سهولت حمل و نقل و نصب به علت ساخت چربی گیرDAF به صورت پکیج های یکپارچه

قابلیت تولید لجن نسبتاً جامد و کم آب

قابلیت حذف دترجنت ها از پساب

Using compressed air flotation (Dissolved Air Floatation) is one of the most important processes for water, wastewater and industrial wastewater and sewage effluent is clear that the removal of suspended contaminants such as oil, grease, fat and colloidal particles can be . The removal of colloidal particles, and the method by injecting compressed air into the water. This is due, colloidal particles suspended in the wastewater released into the foam and the Shnavrshdn particles clinging to the surface where they are collected by Askymr a sludge storage tank can be transported. In order to increase the efficiency of flotation colloidal particles stuck in the fat DAF, usually waste material input and time for the conclusion of the particles is added.

DAF fat stuck in some of the water is clean and clear tubes of blood clots (flocculator) and part of it is transferred directly to the flotation unit. Add water to the system DAF fat stuck out. Clear water output from the unit DAF fat retention is a measure of the proper functioning of the system. In some cases, the clot instead of pipes, tanks are used coagulation, flocculation. In this case concluded in a period of about 5 minutes and then mixed with water in the tank conclusion DAF is injected into the fat stuck. The process when the effluent is neutral, because there is enough time to neutralize and is easily controlled by the user, the tube is superior to clot instruments.

Fat retention properties DAF

The ability to remove 99% of the fat emulsion and free of particulate matter

The ability to remove more than 75% of chemical pollution (COD) wastewater

Clear the effluent due to the removal of colloidal particles

Ease of transportation and installation of building integrated package of fat stuck DAF

Ability to produce relatively solid mud and shallow water

Use detergent removal from wastewater

Charcoal filter, water storage tank, fat, fat-soluble stuck Gyr, pool restaurant pool Gyr, fat  retention ponds Gyr, kitchen, kitchen-consuming fat tissue Gyr, fat-consuming treatment, get fat, get fat drain, fat stuck industrial waste, consuming fat is fat stuck-wastewater