ترکیبات معدنی موجود در آب

ترکیبات معدنی موجود در آب

معمولا مواد شیمیایی معدنی در مقادیر 1 تا 1000 میلی گرم بر لیتر یافت می شوند.این ترکیبات شامل کلسیم،منیزیم،سدیم،پتاسیم، بی کربنات،کلرید،سولفات، و نیترات می باشد.

نمایندگی واتر سیف,
نمایندگی های واتر سیف در تهران,
نمایندگی تصفیه آب واتر سیف,
نمایندگی water safe,
نمایندگی water safe در تهران,
نمایندگی تصفیه آب water safe,
نمایندگی دستگاه تصفیه آب water safe,
نمایندگی water safe در تهران,
دستگاه تصفیه water safe,

ترکیبات دیگر این گروه شامل آهن،سرب،مس،آرسنیک،و منگنز معمولا در مقادیر کمتر از 0.01 تا 10 میلی گرم بر لیتر وجود دارد.شکل 1 مقدار غلظت ترکیبات معدنی در آب های طبیعی را ارائه می دهد.هر منحنی نشان دهنده یک ترکیب مشخص است.برای مثال، پتاسیم در مقادیر 0.4 تا 15 میلی گرم بر لیتر وجود دارد،و 80 درصد از نمونه های آب های طبیعی دارای غلظت پتاسیم کمتر از 5 میلی گرم بر لیتر است.

Usually inorganic chemicals found in quantities of 1 to 1000 mg per liter. These compounds include calcium, magnesium, sodium, potassium, bicarbonate, chloride, sulfate, and nitrate other Bashd.trkybat These include iron, lead, copper, , arsenic and manganese are present in amounts less than 0.01 to 10 mg L-1 concentration in the presence of inorganic compounds in natural water Dard.shkl offers Dhd.hr curve represents a specific compound. For example, the values of K 0.4 to 15 milligrams per liter, and 80 percent from natural water samples containing potassium concentration less than 5 milligrams per liter.

Water treatment Water Safe, buy filtration water safe, home water purifier water safe, soft water, domestic water treatment, water purification soft water, domestic water treatment in Tehran, Karaj home water treatment system, installation of water purification soft water, site Safe, water agency water Branch, reseller water soft water, water agencies, Safe, Safe water, Water Safe price