انواع سختی

سختی موقت : کلسیم و منیزیم بی کربنات محلول در آب را می گویند که در اثر جوشاندن آب تجزیه و رسوب می کند . حد اشباع این سختی ها در آب 450 میلی گرم در لیتر است .

سختی دائم : شامل کلیه املاح کلسیم و منیزیم به جز   بی کربنات ها مانند سولفات ها ، کلریدها و نیترات های کلسیم و منیزیم محلول در آب می باشد . سختی دائم در اثر جوشاندن حذف نمی شود . حد اشباع این سختی ها در آب 1800 میلی گرم در لیتر است .

سختی کل : کل املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب ، سختی کل نامیده می شود .

 به علت بروز مشکلات متعدد آب سخت، در صنعت ، مصارف بهداشتی و غذایی سختی آب را کاهش می دهند.

متداولترین روش برای حذف سختی آب ، استفاده از سختی‌گیرهای تبادل یونی (رزینی) می‌باشد. رزین‌ها، کلسیم و منیزیم را با سدیم تعویض کرده و آب سخت را به آب نرم تبدیل می‌کنند به گونه ای که آب عبوری تنها حاوی نمک سدیم است . برای مصارف بهداشتی و غذایی بهتر آن است که از رزینهای نوع خوراکی استفاده شود . این رزین ها پس از مدتی تحت عنوان  (( طول زمان سرویس )) نیاز به شستشوی معکوس (Back Wash) به مدت 10 تا 20 دقیقه  دارد و  توسط محلول آب و نمک نیاز به احیاء ( Regeneration ) به مدت 25 تا 45 دقیقه دارند.میزان نمک لازم برای احیاء هر لیتر رزین برابر0/25 کیلوگرم نمک می باشد ، که به صورت محلول10% برای احیاء استفاده می شود.

Temporary hardness, calcium and magnesium bicarbonate dissolved in water and sediment analyzes suggest that the water does not boil. The hardness of the water saturation at 450 milligrams per liter.

Permanent hardly contains all the minerals calcium and magnesium bicarbonate except such as sulfates, chlorides and nitrates of calcium and magnesium dissolved in water. Permanent hardness can not be removed by boiling. The hardness of the water saturation at 1800 mg per liter.

Total hardness, total calcium and magnesium salts in the water, called total hardness.
Due to various problems of hard water, industry, health and food consumption to reduce water hardness.
The most common method to remove water hardness Skhtygyrhay using ion exchange (resin) is. Resins, sodium, calcium and magnesium in hard water into soft water replacement and change the water flow so that it contains only sodium salt. For purposes of oral hygiene and the food is better than the resins used. These resins are entitled after a while ((length of service)) requires
Backwashing (Back Wash) for 10 to 20 minutes, and by the need to restore the water and salt solution (Regeneration) for 25 to 45 minutes to Size Salt per liter of resin to revive the 0/25 kg of salt, which is a 10% solution is used to regenerate

Boilers, industrial water treatment methods, sales, industrial water treatment, water purification soft water, water, water treatment,tek, Branch Household water treatment, water treatment Tehran, Karaj Water Treatment, Water Treatment Water tek price, the price of a tek water water purification, soft water Purifier water prices, the price of a tek water water purification system, water agencies, Safe, Safe water, Water Safe price