فیلترشنی چگونه back wash می شود

فیلتر شنی back wash

back wash یا همان پس شویی در فیلتر شنی به سادگی و از طریق برگشت جریان آب استخر صورت می گیرد. بدین صورت که با عبور بالعکس جریان از پایین به سمت بالای فیلتر شنی، مواد زائدی که در بین شن های فیلتر، گیر کرده است به فاضلاب انتقال می یابد.

برای پس شویی باید پمپ را خاموش کرد و شیرِ فیلتر را در حالت “back wash” قرار داد و سپس پمپ را دوباره روشن کرد. معمولا پس شویی در استخرها  2 تا 3 دقیقه به طول می انجامد. پس از پایان back wash پمپ را خاموش کرد و شیر را درحالت “close” قرار داد، سپس پمپ را 30 تا 60  ثانیه روشن کرد تا مطمئن شوید که تمام آب کثیف در پس شویی به فاضلاب رفته و وارد استخر نمی گردد. پمپ را برای آخرین بار متوقف کرده و شیر را در حالت “Filter” قرار می دهیم. حال پمپ را روشن کرده و فیلتر دوباره به تصفیه کردن آب استخر مشغول می شود.

گیج فشار در ورودی و خروجی به اپراتور استخر می-فهماند که مسیر عبور آب در فیلتر در حال بسته شدن میباشد. اگر گیج، فشار خیلی بیشتری را در ورودی نسبت به خروجی نشان دهد اپراتور متوجه میشود که آشغال زیادی در بین شن ها جمع شده. این به معنی این است که هم اکنون زمان “back wash” فیلتر است. برای “back wash” اپراتور، شیرها را برای تغییر مسیر آب تنظیم میکند، لوله برگشت به استخر را میبندد و لوله خروجی را باز میکند که آب وارد سیستم فاضلاب شود.

 back wash the sand filter back wash or simply through the back flow of water occurs. With a reverse pass from the bottom to the top of the sand filter, the sand filter waste, the waste is transferred stuck.

You must turn off the pump and valve to backwash the filter on the “back wash”, and then turn on the pump again. After cleaning the pool usually lasts 2 to 3 minutes. For the last time, stop the pump and valve in the “Filter” put. Turn on the pump and filter again to purify water in the pool.
Pressure gauge at the inlet and outlet of the pool operator to-understand that the path of the water in the filter is being closed. If you are confused, too much pressure on the input to the output of the show operator realizes that the sand has accumulated a lot of junk. This means that the time is now “back wash” the filter. For “back wash” operator to redirect the water regulating valves, pipe back into the pool closes and opens the outlet pipe the water into the sewer system.

Aqua Clean Water Purifier, Water Purifier Kvatk, boiler, solar desalination, desalination, industrial, solar desalination, water and wastewater Iran, Kurdistan, water and sewage, water and sewage Kermanshah, alkaline ionized water , ionized water, alkaline ionized water is chlorine automatic woman, women, pool chlorine, chlorinated liquid