انواع سختی آب

سختی آب

معمولاً سختی آب را می‌توان به صورت‌های زیر بیان کرد :

سختی کل ، سختی کربناتی یا موقتی ، سختی غیر کربناتی یا دائم ،سختی موقت

سختی موقت(Temporary Hardner)  را سختی کربناتی(Carbonate Hardner)نیز می‌نامند. این سختی، مولود بی‌کربنات کلسیم و منیزیم است که عمدتاً به کمک حرارت و یا ازدیاد PH کاهش می‌یابد. سختی موقت به خاطر وجود کربنات‌های کلسیم و منیزیم و آهن می‌باشد و برای از میان بردن این سختی، آب را جوشانده تا به صورت کربنات رسوب کند. به همین علت است که به این نوع سختی، سختی موقت گفته می‌شود .

Ca(HCO3)2→ CaCO3+ CO2+ H2

Mg(HCO3)2→ MgCO3+ Mg(OH)2+ 3 CO2+ H2O

سختی دائم

سختی دائم (NoncarbonateHardner) را سختی غیر کربناتی (Permanent Hardner) نیز می‌نامند. این سختی که با حرارت دادن قابل حذف نیست مربوط به دیگر املاح کلسیم و منیزیم مثل نمک‌های سولفات‌ها، کلرید یا نیترات آنهاست. در واقع تنها نمک‌های کربنات این یون‌ها با جوشاندن ته‌نشین می‌شوند و دیگر نمک‌های این یون‌ها مانند نمک‌هایی با بنیان سولفات، کلرید و نیترات با جوشاندن از محلول خارج نمی‌شوند. این نمک‌ها در لوله‌های دیگ‌های بخار ایجاد خوردگی می‌کند. برای حذف این گونه‌ها از روش‌های شیمیایی استفاده می‌شود. برای از بین بردن سختی دایم آب کافی است یون‌های عامل سختی را به گونه‌ای ته نشین کرد .

سختی کل

مجموع سختی‌های موقتی و دائمی را سختی کل گویند. چون غلظت این نمک‌ها بسیار کم است ppm که یک هزارم نرمال است استفاده می‌شود.

 

Water hardness can be generally stated the following forms:

Total hardness, carbonate hardness or temporary, non-carbonate hardness or permanent, temporary difficulty

 Temporary hardness (Temporary Hardner) the carbonate hardness (Carbonate Hardner) also called. The hardness, calcium and magnesium bicarbonate is born mainly to help reduce heat and increase the PH. Temporary difficulties because of the carbonates of calcium and magnesium, and iron, and to eliminate these difficulties, boiled water to form carbonate is precipitated. That is why these kind of hardness, temporary hardness is called.

Ca (HCO3) 2 → CaCO3 + CO2 + H2

Mg (HCO3) 2 → MgCO3 + Mg (OH) 2+ 3 CO2 + H2O

Hardly ever

   Permanent hardness (NoncarbonateHardner) the non-carbonate hardness (Permanent Hardner) also called. The difficulty that can not be deleted by heating of other minerals such as calcium and magnesium salts, sulphates, chlorides or nitrates them. In fact, only the carbonate salt ions and other salts are deposited by boiling these ions, such as sulfate salt with base, chloride and nitrate by boiling the solution, not the outside. These salts cause corrosion in the tube boilers. Chemical methods are used to remove these species. Permanent hardness of water is enough to eliminate the hardness ions to be deposited in such a way.

Total hardness

 Total hardships of temporary and permanent total hardness say. Because the concentration of salts is very low as a thousandth ppm is normally used.

 Water and wastewater, boiler, installed a water treatment system, water softener, glass-fiber, ultra-Electric softener, water softener sales Gyr, hard sell, sell softening resin filter water softener hard Gyr, filter, water softener prices the price of industrial water softener, water softener package price, the price of a water softener, a price taker, the price of poly-phosphate water softener, water softener package price