بویلرهای فایرتیوب (Fire tube boiler)

بویلر فایرتیوب

بویلر های نوع فایرتیوب  (Fire tube boiler) یا «آتش در لوله» شامل لوله های فولادی بلندی هستند که گازهای داغ تولید شده در کوره ی آنها، از درون این لوله ها عبور کرده و آبی که باید به بخار تبدیل شود، اطراف آنها جریان داشته و سیرکوله می شود. این بویلرها معمولاً برای ظرفیت های پایین بخار، از 100 کیلوگرم بخار تا 30 تن بخار در ساعت و یا برای تولید آبگرم تا 16 ملیون کیلوکالری برساعت استفاده می شوند.

بنا بر محدودیت های ساختی، این نوع از بویلر ها که به صورت استوانه های جدار نازک ساخته می شوند و نوعی از مخازن تحت فشار به حساب می آیند، توان تحمل فشاری بالاتر از 30 بار برای آن ها امکان پذیر نمی باشد و در صورت نیاز به ظرفیت ها و فشار های بالاتر، باید از بویلر های واتر تیوب استفاده شود

دسته بندی بویلرهای فایرتیوب

یکی از روش های دسته بندی بویلر های فایرتیوب، بر اساس تعداد پاس های آنها (تعداد دفعاتی که گازهای داغ احتراقی از درون بویلر عبور می کنند) می باشد. محفظه ی احتراق به عنوان پاس اول بوده و پس از آن از لوله های آتش خوار به عنوان پاس های بعدی استفاده می شوند. رایج ترین نوع بویلر فایرتیوب در این گروه، واحد سه پاس می باشد که در آن از دو پاس لوله های آتش خوار استفاده شده و گازهای خروجی از پشت یا بالای بویلر خارج می شوند.

بویلرهای تک گذر فایرتیوب

بویلرهای دو پاس فایرتیوب

بویلرهای کوره برگشتی فایرتیوب

بویلرهای سه پاس فایرتیوب

بویلر های چهار پاس فایرتیوب

بویلر های فایر تیوب به انواع وت بک و درای بک نیز دسته بندی می شوند.

مزایای بویلر فایرتیوب

بویلرهای فایر تیوب نسبت به هزینه ساخت دارای راندمان بالایی می باشند.

تعمیر و نگه داری این نوع از بویلرها آسان تر از نوع واترتیوب است.

طرز کار ساده

حمل و نقل آسان

Boiler type Fire tube (Fire tube boiler) or “fire tube” long steel tube that contains hot gases produced in the furnace, the water passes through the tubes, which must be converted to steam, which flows around and recirculating it. The low capacity steam boilers, steam from 100 kg to 30 tonnes per hour of steam or hot water production to 16 million kcal hr is used. the capacity and the higher the pressure, the water tube boiler should be

Fire tube fired

One method of classifying Fire tube Boilers, based on the number of passes (the number of times the hot combustion gases pass through the boiler) is. Combustion chamber as a first pass, and then pass the pipe later used as a fire-eater.The most common type of boiler Fire tube in the group is the unit passes Where the two pipes pass through fire-eater used And emissions from the boiler or on the go.

Single-pass boilers Fire tube

Fired two passes Fire tube

Kiln-fired reciprocating Fire tube

Three Pass Boilers Fire tube

Four-pass boiler Fire tube

Beck and Beck Wet Dry Fire Tube Boilers types are classified.

Benefits boiler Fire tube

Fire tube boilers are high efficiency relative to construction costs.

Repair and maintenance of this type of boiler is easier to type water tube.

How easy

Easy transportation

Bvylr, test Bkhar, buy pot boiler, the fire tube boiler of Fayrtyvb, number of passes, Fayrtyvb single-pass, two-pass Fayrtyvb efficiency Bala, Fayrtyvb, fire hoses, fire eater tubes, combustion chambers, vessels pressure cookers Fayrtyvb return, the hot gases of combustion, the hot gases produced