انواع فیلترهای کربن در دستگاه های تصفیه آب

انواع فیلترهای کربن

به طور کلی در دستگاه های تصفیه آب خانگی دو نوع فیلتر کربنی بسیار متداول هستند : کربن فعال شنی (GAC) و بلوک کربن یا کربن بلاک .

فیلترهای کربن فعال شنی از دانه های کربن که به شکل شن ریزه هستند ساخته شده اند و دارای خاصیت جذب سطحی زیادی هستند و فیلترهای کربن بلاک در بلوک کربن ( تکه جامد کربن ) ساخته شده اند و می توانند تا حدودی ذرات معلق در آب را نیز حذف کنند.

In general, two types of carbon filter home water treatment devices are very common: sand, activated carbon (GAC) and carbon carbon block or blocks. Sand filters, activated carbon, carbon in the form of beads are made kitty And adsorption properties are great And carbon block filters to block carbon (carbon solid piece) made And it can also remove some of suspended particles in the water.

Boilers, machinery and industrial water treatment, industrial water treatment methods, sales, industrial water treatment, water purification Safe water, soft water, domestic water purifier, water site, Safe, Safe water company, the price of soft water, domestic water treatment, water purification soft water agency dealers soft water, soft water agencies in Iran, representing water, Safe, Safe Water, Water Safe price