تصفیه ی آب تغذیه ی دیگ بخار

روش كار ديگ بخار

آبهای طبیعی حاوی نا خالصیهایی هستند که نوع و مقدار آنها به منبع آب بستگی دارد آب چاهها و چشمه ها را آب زیر زمینی و آب رودخانه ها و در یاچه ها را آب سطحی می نامند آبهای زیر زمینی حین عبور از لایه های سنگی بخشی از آنها را در خود حل می کنند و ناخالص می شوند اما اثر صاف کنندگی طبیعی سنگ  و شن معمولاًآنها را از مواد معلق عاری می سازند

آبهای سطحی غالباً حاوی مواد آلی حاصل از پوسیدن برگها و مواد غیر قابل حل از قبیل ماسه و لای هستند آلودگی ناشی از فاضلابهای صنعتی و خانگی نیز غالباً در این آبها دیده می شود سرعت و مقدار و مکان نزول باران به سرعت بر مشخصه های آبهای سطحی اثر می گذارد

به طور کلی آب ناخالص با ایجاد رسوب روی سطوح و کاهش انتقال گرما با کیفیت فراورده ها در صنعت مشکل آفرین می شود همچنین ممکن است به چوب ؛ فلز یا سایر مصالح ساختمانی که برای ذخیره سازی یا حمل آب به کار می روند آسیب برساند بنابراین هدف اصلی تصفیه ی آب جلوگیری از ایجاد رسوب و کنترل خوردگی است

ناخالصیهای نامطلوب آب را در صنعت به چند گروه اصلی تقسیم می کنند

( 1) مواد آلی و معدنی محلول

( 2) گازهای محلول از قبیل اکسیژن و دی اکسید کربن

(3) کدری

(4) رنگ

(5) طعم و بو

 (6) میکروارگانیسمها

Natural waters contain a dopant are Groundwater passes through the layers of rock are part of their own solution  And Gross Natural stone and sand smooth, but the effect is to make them free from suspended matter Surface water often contains organic material from rotting leaves And insoluble materials such as sand and silt pollution caused by industrial waste and household are also often seen in these waters The speed and size and location of the rain descended quickly on the surface characteristics affect

Overall gross water and reduce scale build-up on heat transfer surfaces with quality products in the industry is problematic It is also possible to wood, metal, or other materials that are used for storing or transporting water damage The main purpose water to prevent fouling and corrosion control

Undesirable impurities in the water industry are divided into several groups

(1) Dissolved organic and inorganic materials

(2) The dissolved gases such as oxygen and carbon dioxide

(3) opacity

(4) Color

(5) Taste and Smell

(6) organisms

Arak Bvylr, boiler, boiler stand, regulations Bkhar, boiler maintenance instructions Bkhar, boiler boiler boiler Namjv, theoretical Nyrvgah, boiler boiler installations, boiler installations, industrial waste, industrial waste and household products dissolved organic and inorganic, non Khalsyhay water safety Tips for reducing heat transfer Bkhar, Bkhar, boiler unit