وسایل کمکی دیگ های بخار

سیستم فیلتر شنی

کنترل مدوله فشار ، تنظیم دستگاه کنترل فشار ، کلید حد فشار ، قراردادن حد فشار در اند یکاتور اصلی ، کنترل سطح آب دیگ بخار ، کنترل کننده پمپ تغذیه و نخستین مرحله کمبود سطح آب و اعلام خطر ،کنترل مدوله سطح آب ، محفظه شناور ، شیر کنترل مدوله ، جعبه کنترل ، بالا آمدن سطح آب در داخل دیگ (کاهش نسبت تبخیر)، پائین آمدن سطح آب در داخل دیگ بخار ( افزایش نسبت تبخیر)،کنترل کننده دوتائی سطح آب،کنترل کننده سطح آب خیلی کم،پمپ های تغذیه

Modulated pressure control, adjustable pressure control device, pressure switch, putting the Fshardrand Ykatvrasly, boiler water level control, pump control, nutrition and first announced lack of water level of risk, modulated control the water level, the float chamber, modulating valve, control box , rising water level inside the boiler (reduction of evaporation), a drop in the water level inside the boiler (increase evaporation), dual water level controller, control the water level is too low, feed pumps.

 The sand filter system, boiler – Boiler charcoal filter Bvylr, Gstr, heat boiler heating boiler Gstr, Wide temperature boiler, water tube boilers, fire tube boilers, fire tube boiler, boiler hospital, boiler sugar factory , car wash boilers, boiler work, boiler work, natural circulation boiler, boiler boiler Grmagstr, Wide Khavr, Bkhar, boiler tube boiler accessories boiler inventor Bkhar,