کیفیت آب آشامیدنی برای دام و طیور

دستگاه تصفیه آّب خانگی مخصوص آشپزخانه

اگرچه آب ماده مغذی محسوب نمی شود ولی یک از ارکان حفظ حیات هر جاندار بوده و محیطی برای تمام فرایندهای بدن است و از مواد متشکله تمام سلول ها و بافت های حیوان می باشد. اگر حیوانی از آب محروم شود سریعتر از حیوانی که از تمام مواد غذائی دیگر محروم شده باشد می میرد. آب باعث محلول شدن مواد قابل هضم غذا و انتقال آن به نقاط مختلف بدن و دفع مواد زیان آور می شود. وجود آب برای حفظ تعادل مایعات بدن ، دفع مواد زاید ، حفظ تعادل صحیح یون ها ، کمک به هضم ، جذب و سوخت ‏ساز مواد غذایی ضروری است ، همچنین بسیاری از فعل و انفعالات شیمیائی که آنزیم ها در آنها دخالت می نمایند ( ئیدرولیز ) درمحیط مایع صورت می گیرند .

آب موجود در بدن به قسمت های داخل سلولی و خارج سلولی تقسیم شده و آب داخل سلولی بزرگترین قسمت آن می باشد ، که حدود دو سوم آب بدن به شمار می رود. مایع خارج سلولی متشکل از آب اطراف سلول ها، و بافت پیوندی، آب در پلاسما و آب عبوری بین سلولی یا آب موجود در دستگاه گوارش می باشد.

میزان آب موجود در بدن حیوانات بر اساس سن و نوع دام متفاوت بوده و وجود آن تا سطح معینی در بدن حیوان یک مسئله حیاتی است بطوریکه کاهش آب بدن دام به میزان 20 درصد کشنده است . 75 درصد وزن بره در بدو تولد ‏و 50 درصد وزن بره پرواری از آب تشکیل شده است. اما این مقدار دربدن یک حیوان بالغ وچاق به حدود 500‏گرم درکیلوگرم کاهش می یابد . همچنین حداقل 55 درصد وزن زنده مرغ و 65 درصد وزن تخم مرغ از آب تشکیل شده است ، آب موجود در بدن گاوهای شیری 56 تا 81 درصد وزن بدنشان را تشکیل میدهد و در شیر 78 درصد آب وجود دارد .

بطور کلی گاوهای که چاقتر هستند، بدنشان آب کمتر ، ولی گاوهای لاغر بدن پرآب تری دارند (بیشتر از 70%) که این اختلاف در میزان آب، دلالت بر ترکیب‏ متنوع بدن این دو دسته گاوها دارد. هرچه آب بدن کمتر باشد، در عوض چربی بیشتر است و این موضوع در گاوهای چاق دیده می شود.آب در تمام نقاط بد‏ن به صورت ترکیبی یافت می شود. حتی در استخوان های گاو که سخت ترین عضو بدن است، 25% وزن آن را آب در بر می گیرد .

If an animal is deprived of water faster than an animal dies that has been stripped of all other food. Water-soluble substances of digestion and transfer it to different parts of the body and can be harmful disposal. Water to maintain fluid balance, waste disposal, maintaining the correct balance of ions, aid digestion, absorption and metabolism of food is essential, as well as many of the chemical reactions that enzymes are involved in them (approved the Liz) are fluid environment.
Body of water in the intracellular and extracellular to intracellular water divided and it is the largest area, which is about two-thirds of the water body. Extracellular fluid consisting of water around the cells, and connective tissue, the water flow in the plasma and intracellular water or water is present in the gastrointestinal tract.
75% by weight of lambs fattened lambs at birth and 50% by weight of water is formed. However, the body of an adult animal obesity to reduced GE of approximately 500 grams.
Cows that are generally fatter, less water bodies, but more cows probe body weight (more than 70%), the difference in water levels, indicating the diverse composition of the body’s two cows. The water body is less, but more fat and it’s not bad at all points .b fat cows are found in combination. Even in the toughest cattle bones of the body, 25% by weight of water it takes.

Water Purifier aqua clean, water purifier aqua tek, Water Purifier aquatech effects of nitrates in the water, standard water chlorination, nitrate removal, water, hazards of nitrate in drinking water, chlorine in pool water, the amount of nitrate in water Tehran, the amount of chlorine in water, the chlorine in pool water, hot water, nitrate, nitric acid, boiling water, nitrates in water, nitrate in water, chlorine and seawater