مهمترین فراورده های جنبی گندزدایی

آب شيرين كن خانگی

مهمترین فراورده های جنبی گندزدایی آبهای سطحی و زیرزمینی باغ ازن ، آلدئیدهای آلیفاتیکی یا وزن مولکولی کم بویژه فرمالدیید استالدیید ، گلوکسال دیالدییه می باشد. پرواکسید هیدروژن و پرواکسیدهای آلی نیز در تصفیه خانه هایی که ازازن استفاده میشود ، دیده شده اند. این مواد توسط صافی های دارای توده های زیستی فعال ، قابل زدایش می باشند. درآبهای خام برومید در یک چرخ پیچیده با ازن ترکیب می شود که در نتیجه فراوردهای نهایی نظیر برومید آلی و برومات معدنی را بوجود می آورد.در طراحی سیستمهای ازن زنی ، قدرت تهاجمی ازن را باید به خاطر سپرد . تمام لاستیکها ، بیشتر پلاستیکها ، نئوپرن ، ای پی دی ام و آلومینیوم موادی غیر قابل قبول برای  کاربرد با ازن می باشند.تنها مواد قابل قبول پولادزنگ نزن16/3 ، پولاد زنگ نزن 305 ، شیشه ، هیپالون ، تفلون و بتون میباشد . درحال حاضرسه سیستم تولید ازن مشتمل برصفحه اتو ، استوانه ای افقی و صفحه لوترمورد استفاده قرارمی کیرند که به علت خارج بودن از دامنه بحث ازذکر مکانیسم های تولید ازن و مشخصات فنی و کاری سیستم های مختلف خودداری می شود.

Ancillary products ozone disinfection of groundwater and surface water the garden, aliphatic aldehydes or low molecular weight, especially Formaldehyde Acetaldehyde, Glvksal is Dyaldyyh. Prvaksyd hydrogen and organic Prvaksydhay Azazn used in refineries that have been found. This material filter with active bio mass can be removal. Crude bromide waters in a complex wheel combined with ozone as a result of the final meats such as organic bromide and bromate can form mineral Vrd.drtrahy ozone disinfection systems, ozone should Khatrsprd aggressive power. All rubber, most plastics, neoprene, and I made a PDF unacceptable materials for use with stainless steel ozone Bashnd.tnha acceptable materials 16/3, 305 stainless steel, glass, Hypalvn, Teflon was concrete. At Hazrs·h ozone generation system includes ironing screen, horizontal cylindrical screen Kyrnd put Lvtrmvrd use due to being outside the scope of discussion Azzkr ozone production mechanisms and technical specifications of the system and what is not.

 Water Filter aqua tek, Pyvrytk water treatment system, water treatment system for ships crystal desalination, desalination Konarak, desalination Kish, the desalination agriculture, desalination system for greenhouses, D Arytvr, D Arytvr, construction CD-ROM manufacturer Arytvr, Arytvr, system CD-ROM design Arytvr, Arytvr, the CD-ROM Arytvr, Arytvr, selling prices of agricultural desalination, desalination house prices, the price of solar desalination de Arytvr, book