مزایای کاربرد پرتو فرابنفش

دستگاه تصفيه آب 3 مرحله ای

پرتو فرابنفش برای بسیاری از کاربردهای ضدعفونی نسبت به روشهای شیمیایی دارای مزایای زیر است :

– باکتری کشی و ویروس کشی موثر .

– تاثیر فوری .

– هزینه های سرمایه گذاری و اجرایی کم .

– عدم مسمومیت .

– نداشتن محصولات جانبی مضر .

– عدم افزایش جامدات محلول .

– نداشتن اثرات خورنده .

– عدم نیاز به مراقبتهای ایمنی یا جابجایی مواد خطرناک .

– نداشتن باقیمانده پایدار .

٢- تاثیر باکتری کشی پرتو فرابنفش:

پرتو فرابنفش برعلیه کلیه میکروارگانیسم ها شامل باکتریها ، ویروسها ، قارچها ، کپکها ، مخمرها ، وجلبکهای موجود در آب ، هوا و سطوح موثر است . نور فرابنفش با طول موج nm ٢۶۵ بیشترین اثر غیر فعال سازی میکروارگانیسم ها را دارد ، اما تمام طول موجهای بین nm ٢٠٠ و nm ٣١۵ نیز دارای اثرند ( شکل ٢ ) اگر چه تمام میکروارگانیسم ها میتوانند بوسیله پرتوفرابنفش غیر فعال شوند ، برخی از آنها نسبت به بقیه مقاوم ترند .

اصول ضد عفونی با پرتو فرابنفش آسیب هسته ژنیتکی سلول ، با از هم پاشیدن دی اوکسی ریبونوکلئیک اسید(DNA‌) و ریبونوکلئیک اسید(RNA) . نور UV-C در طول زنجیره وراثتی هر جا که بازهای تیمین یا تیمین و اوراسیل مقابل هم قراردارند ، باعث برقراری پیوند بین این بارها گشته و با تشکیل پیوند بین دو باز تیمین و یا تیمین – اوراسیل ، رشته های وراثتی قادر به نسخه برداری نخواهند بود . بنابراین تولید مثل میکروارگانیسم خاتمه می یابد . حساسیت DNA میکروارگانیسم ها نسبت به نور UV-C بر اساس مطالعات مولمانز ( Muelemans ) تابع طول موج بوده و یک منحنی توزیع نرمال نشان میدهد .

علاوه بر طول موج nm ٢۶۵ مخرب DNA ، انرژی ساطع شده در طول موجهای نزدیک nm ٢٢٠ نیز برای میکرووارگانیسم ها کشنده است . در این طول موجها پروتئین ها و آنزیمهای میکرووارگانیسم نیز تحت تاثیر قرار میگیرند . پروتئین در دیواره سلولی میکروارگانیسم یافت شده و برای زندگی آن حیاتی است

For many applications, the effects of ultraviolet disinfection has the following advantages:
– Effective bactericidal and virus suicide.
– Immediate effect.
– Low investment costs and executive.
– Lack of toxicity.
– No harmful byproducts.
– No increase in total dissolved solids.
– Having a corrosive effect.
– No need for care and handling of hazardous materials safety.
– Having remained stable.
2. The bactericidal effect of UV radiation:
UV radiation against microorganisms, including bacteria, viruses, fungi, molds, yeasts, and algae in the water, air and surfaces is effective. The highest effect of ultraviolet light with a wavelength nm 265 inactivation of microorganisms, but all wavelengths in nm 315 nm 200 and although all microorganisms can also be caused by ultraviolet light to inactivate, some of which than others are more resistant.
Disinfected with ultraviolet light damages the cells genetic core principles, with the decay of biomass January Oaks acid (DNA) and biomass acid (RNA). UV-C light in the inheritance chain thymine and thymine bases wherever located Avrasyl contrast, the link between the bars were open and form a bond between thymine and thymine – Avrasyl-stranded copy of not be able to hereditary that was. Thus ends the reproduction of microorganisms. DNA microorganisms sensitive to UV-C light Mvlmanz studies (Muelemans) is a function of wavelength and shows a normal distribution curve.
Besides damaging wavelength nm 265 DNA, the energy emitted at wavelengths close to the microorganisms nm 220 are fatal. The wavelengths of proteins and enzymes, microorganisms are also affected. Protein found in the cell walls of microorganisms and it is vital for life.

Water-west point, 3-stage water purifier, water purifier aqua macro principles of antiseptic, bactericidal, bactericidal effect immediate impact, algae in the water, no increase in dissolved solids, non-toxic, no corrosive effects, no residue sustainable, low investment costs and executive, effective suicide viruses, ultraviolet