کلرزنی

کلرزنی

کلر ابتدا در سال 1908 در شیکاگو به یک سیستم آب همگانی افزوده شد و در از بین بردن بسیاری انواع بیماری های منتقل شده آبی مثل وبا و تب تیفوئید قابل استفاده بود. پیش از کلرزدن بسیاری شهرهای عمده دارای آمار مرگ و میر 1 در 1000 نفر به تنهایی از تیفوئید بودند. کلر برای گندزدایی کردن آب شهرداری به مدت بیش از 80 سال استفاده شده و دارای اثرات مثبت بر بهداشت همگانی بوده است.

هرچند که کلرزنی یکی از متداولترین روشهای شیمیایی گندزادایی است ، اما ازن زنی در فرانسه ، آلمان ، کانادا و شوروی سابق معمول است. در کشورهای اروپایی از دی اکسید کلر برای ضدعفونی کردن استفاده میشود. به طور کلی ماده ضد عفونی کننده شیمیایی ممکن است به دو صورت زیر عمل کند :

اکسیداسیون و یا پاره کردن دیواره سلول و نهایتا تجزیه میکروارگانیزم

نفوذ به داخل سلول و اختلال در فعالیت سلولی

چنانچه مشهود است در هر دو صورت لاشه میکروارگانیزم در آب باقی خواهد ماند. این لاشه ها ممکن است خود منبع غذایی مناسبی برای سایر انگل ها و باکتریهای که پس از گندزدایی اولیه وارد آب می شوند، گردد.

Chlorine beginning in 1908 in Chicago, was added to a public water system and eliminate many types of diseases such as cholera and typhoid fever usable water was transferred. Before Klrzdn many major cities have mortality rates from typhoid were 1 in 1000 alone. Chlorine to disinfect municipal water for more than 80 years and has had a positive effect on public health.

Although chlorination is the most commonly used chemical Gndzadayy, but ozonation in France, Germany, Canada and the Soviet Union is typical. In European countries, chlorine dioxide is used to disinfect. In general, chemical disinfectants may act in two ways:
Oxidation and eventually break or tear the cell walls of microorganisms
Penetration into the cells and disruption of cellular activity
As is evident in both the carcass of microorganisms in water will remain. The carcass may be a good food source for other parasites and bacteria in the water after primary treatment are recommended.

Water Purifier aqua clean, water purification units kflow, standard PURE WATER Water Purifier Water chlorination, Shiraz Household Water Purifier, Water Purifier six-stage, six-stage water purifier ro, salt water purifier, water treatment system Shiraz, the price of a six-stage water purifier, industrial water treatment equipment prices, the pool water chlorination, chlorine in water tanks, water chlorination, chlorine reservoir