عملکرد RO

سيستم تصفيه RO خانگی

مولکولهای حلال در پدیده اسمزی ، تحت نیروی اسمزی از غشاء نیمه تراوا عبور کرده و وارد محیط محلول ، با غلظت بالا می گردد . این پدیده طبیعی سعی در همسان سازی غلظت هر دو محیط غلیظ و رقیق در دو طرف غشاء دارد و تا جایی ادامه می یابد که غلظت اجزاء در دو طرف غشاء برابر شوند .

اگر یک غشاء نیمه تراوا  بین دو محیط ، یکی از آب خالص و دیگری از آب شور قرار گیرد، مقداری از آب خالص ازغشاء عبور کرده و وارد محیط غلیظتر می شود، جهت طبیعی حرکت به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق شود .

 اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود، در آن صورت سطح آب نمک (محلول غلیظ تر) از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت .فشار ستون مایع حاصل ازاین اختلاف سطح در دو طرف غشاء را فشار اسمزی می گویند . حال اگر در جهت عکس ، فشاری بیشتر از فشار اسمزی اعمال شود جهت جریان معکوس شده و آب خالص حاصل می گردد .

این روش برای اولین بار در سال 1950 میلادی در دانشگاه فلوریدا به آزمایش درآمد و طی آن هر ساعت چند قطره آب خالص تولید می شد

Solvent molecules in osmotic phenomena under osmotic force across the semipermeable membrane and into the solution, the concentration is high. This natural phenomenon is similar to the concentration of both thick and thin areas on both sides of the membrane And continues until the concentration of the components to be equal on both sides of the membrane.

If a semipermeable membrane between the two environments, one of pure water, and the water is salty, Amount of pure water passes through the membrane and into the more concentrated the natural direction of motion is such that the more concentrated solution diluted.

 If the system is allowed to reach equilibrium, in which case the salt water (more concentrated solution) of pure water level will increase.The resulting liquid column pressure difference across the membrane osmotic pressure on both sides say.However, if in the opposite direction, pressure greater than the osmotic pressure is applied to the reverse flow of water is pure.

 aqua vin Water Purifier, Water Filter, agriculture, water filter refrigerator semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and anti fouling, calculate the deaerator, plastic water tank, the tank water polyethylene, galvanized water tank, tank deaerator, deaerator source, the deaerator