قسمتهای مختلف یک دستگاه هیپوکلریناتور

دستگاه هیپو کلریناتور

1-مخزن اختلاط

2- مخزن ذخیره محلول کار آماده تزریق .

3-میکسر: که باعث یکنواختی و حل شدن کلر در آب می شود .

4-شفت و پروانه از جنس زنگ نزن و مقاوم به کلر .

5-شیلنگها و شیر ارتباط دو مخزن .

6- تابلوی برق

7- پمپ تزریق کلر

8- لوله مکش.

9- شیر و اتصالات مسیر رانش و تزریق .

10 – شیر تخلیه لجنها.

11- قسمت تزریق به لوله آبرسان .

12- شیر یکطرفه .

13- لوله مصرف آب

هیپر کلریناتورها بر اساس روش کارشناسان به چند نوع تقسیم می شـوند کـه سـاده تـرین آنهـا روش بـشکه ای یـا دستی برای گندزدایی منابع آبی که تحت فشار نیستند .

مثلاً چشمه ها ، قنات ها و رودخانه ها بکار می رود . نیروی برق نمی خواهد و تزریق به صورت ثقلی انجام می شود

. سادگی ساختمان و عملکرد دستگاه و عدم نیاز به لوازم یدکی و یا متخصص جهت راه اندازی و بهره برداری ، عدم انسداد در اثر تجمع رسوبات در مجاری از مزایای آنهاست

1. The mixing tank
2. Prepare the injection solution storage tank.
3-mixer, which makes uniformity and dissolution of chlorine in the water.
4-shaft and propeller of stainless steel and is resistant to chlorine.
5-hose and valve between the two tanks.
6. switchboard
7. chlorine injection pump
8. The suction pipe.
9. Push the injection valve and fitting way.
10 – sludge drain valve.
11. The injection of water into the tube.
12. Valve.
13. The water intake pipe
Claire hyper Jena tours are divided into several types according to experts the most simple method for disinfecting water barrel or manually when not under pressure. For example, springs, canals and rivers are used. And injection power, will not be done by gravity
. Simplicity of construction and operation of the system and lack of spare parts or expertise needed to set up and operate, no obstruction in sediment accumulation advantage tract theirs

Water and Wastewater Zabul, Water Purifier aquawin, direct selling water arsenic in water, arsenic in drinking water, arsenic in drinking water of impurities, water, industrial water and wastewater treatment, industrial wastewater treatment, wastewater treatment method industrial, water contamination, water contamination, water Tehran nitrate, nitrate mineral water, water nitrate is