انواع فیلترهای تصفیه آب

فیلترهای پلی فسفات(رسوب گیر)

فیلتر های پلی فسفات جهت جلوگیری از بستن رسوب در ماشین های ظرفشویی، لباسشویی، پکیج های صنعتی، بویلرها، مه پاشها و هر جایی که احتمال رسوب کلسیم و مواد آهکی باشد مورد استفاده قرار می گیرد.این فیلتر در سایز های 5 اینچ 7 اینچ 10 اینچ موجود می باشد.

فیلتر های کربنی

این فیلترها شامل یک محفظه پر از بهترین نوع کربن اکتیو تهیه شده از پوست نارگیل یا گردو بصورت گرانول جهت حذف کلر و میکرو ارگانیزم ها برای رفع بو و طعم نامطلوب آب می باشد. این فیلتر در سایز 5 اینچ 7 اینچ 10 اینچ موجود می باشد.

فیلتر های رزین آنیونی

این فیلتر شامل یک ظرف پلاستیکی پر از رزین های تبادل یونی، جهت کاهش نیترات محلول در آب استفاده می شود. این فیلتر ذر سایزهای 5 اینچ ، 7 اینچ . 10 اینچ موجود می باشد.

فیلتر های رزین کاتیونی

این فیلتر شامل یک ظرف پلاستیکی پر از رزین های تبادل کاتیونی قوی، برای کاهش سختی کل ( TH ) آب و تامین آب نرم ( سختی گیری شده ) به وسیله حذف کلسیم ومنیزیم کربنات می باشد، این فیلتر در سایزهای 5 اینچ، 7 اینچ ، 10 اینچ موجود می باشد.

فیلترهای رزین کاتیونی و آنیونی ( مخلوط )

این فیلتر شامل یک ظرف پلاستیکی پر از رزین های تبادل یون کاتیونی و آنیونی می باشد که جهت کاهش املاح آب استفاده می شود. این فیلتر در سایزهای 5 اینچ، 7 اینچ . 10 اینچ موجود می باشد.

فیلتر های سرامیکی

این فیلتر از جنس سرامیک ساخته شده اند و قابلیت فیلتراسیون بسیار ریز تا اندازه 0/45 میکرون را دارا می باشند همچنین این فیلترها باعث عدم افت فشار آب می شوند. این فیلترها در سایزهای  7 و 10 اینچ موجود می باشند.

Filters polyphosphate (Sediment Retention)

Polyphosphate filter to prevent sediment close dishwashers, washing machines, boilers, industrial boilers, May Pashha and where the likelihood of precipitation of calcium carbonate material is used. This type of filter size of 5 inches and 7 inches 10 inches are available.
Carbon filter
The filter consists of a chamber filled with the kind of granular activated carbon prepared from coconut and walnuts are trying to remove chlorine and harmful micro-organisms to eliminate the smell and taste of water. This filter is available 10 inches size 5 inches 7 inches .
Anionic resin filters
The filter consists of a plastic container filled with ion exchange resins, to reduce nitrate is dissolved in water. The particle filter size of 5 inches, 7 inches. 10 inches are available.
Cation resin filters
The filter consists of a strong cation exchange resin filled plastic Tzrf, to reduce the total hardness (TH) water and soft water (softening) of calcium and magnesium carbonate is removed by the filter size of 5 inches, 7 inches. 10 inches are available.
Cation and anion resin filters (mixed)
The filter consists of a plastic container filled with cationic and anionic ion exchange resins, which are used to reduce the amount of salt water. The filter size of 5 inches, 7 inches. 10 inches are available.
Ceramic filters
The filter is made of ceramic and very fine filtration to have the size 45/0 micron filter also cause loss of water pressure. These filters are available in sizes 7 and 10 inches.

Aqua Water Purifier, Water Filter Aqua Life Water Purifier soft water to remove chlorine and micro-organisms Nytrat, reduction, ion exchange resins, precipitated calcium carbonate material, resin filters anionic, cationic resin filter, filter ceramic, carbon filters, filters polyphosphate, filters, resin, cation and anion, reduction of total hardness (TH), water, activated carbon, industrial boilers