اشکال مختلف آهن در آب

دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای ro

آهن به چندین شکل در آب موجود است و شناخت اینکه چه شکلی از آهن در آب موجود می باشد برای انتخاب روش صحیح تصفیه ضروری است. خوشبختانه تعیین نوع آهن موجود در آب کار مشکلی نیست.

1- شکل اول حالتی است که آب خارج شده از شیر آب ظاهری شفاف دارد، اما زمانی که اجازه داده می شود آب به حالت سکون قرار گیرد، ذرات سیاه یا به رنگ زنگ‌زدگی که پس از مدتی در ته ظرف ته نشین می‌شوند ظاهر می‌گردد. این حالت مربوط است به شکل فروس آهن (Ferrous iron) این شکل از آهن با هوا، کلر یا دیگر اکسیدانتها واکنش داده و به شکل آهن فریک (Ferric iron) در می‌آید.

2- آهن فریک، دومین شکل از آهن است که معمولا در آب یافت می شود. ظاهر آب در این شکل، حالتی  زنگ زده داشته و یا دارای رنگ قرمز یا زرد است. آهن فریک نامحلول در آب است و موقعیکه آب به حالت سکون قرار می‌گیرد به سرعت در ته ظرف ته‌نشین می شود.
3- لایه نازک لزج قهوه‌ای یا قرمز روی منصوبات لوله‌کشی ( همچون داخل فلاش‌تانک‌ها)، یا ایجاد لجن‌های ژلاتینی در لوله ها که ممکن است معرف حضور باکتری‌های آهن باشد. این باکتری‌ها در آب زندگی می‌کنند و برای بقاء‌شان آهن را متابولیز می‌کنند. در بعضی حالات این باکتری‌ها برای گرفتن آهن مورد نیازشان حتی به لوله های استیل نیز حمله می‌کنند.

Iron is available in several forms in water And knowing how much water is in the form of iron to choose The correct method of treatment is necessary. Fortunately, the type of iron in the water is not hard.

1. The first is when the water out of the tap water is clear appearance, but when water is allowed to be placed into stasis Black or colored corrosion particles that are precipitated after some time appears at the bottom of the containerThis is related to the formation of ferrous iron (Ferrous iron) This form of iron with air

Chlorine or other oxidants react to form ferric iron (Ferric iron) comes.
2. ferric iron, the second form of iron that is usually found in water. Water appears in the form, manner, and either red or yellow rust. Ferric iron is insoluble in water and when the water comes to rest quickly settle to the bottom of the container.
3. A thin layer of slimy brown or red on plumbing fixtures (like the Flashtankha), or a gelatinous sludge in the pipes that may be indicative of the presence of iron bacteria. These bacteria live in water and are metabolized to Bqa’shan iron. In some cases, the bacteria need iron to make steel tubes even in the attack.

Water Purifier Aqua Life Aqua Clean Water Purifier, Water Purifier Kvatk water disinfection, chlorine removal, water disinfection, drinking water disinfection, disinfection of pool water, pool water disinfection with ozone water disinfection with uv, water disinfected with chlorine, the hazards of chlorine in drinking water, the chlorine in the water is chlorine, free chlorine in the water, residual chlorine in water