دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای 50P – 16N آکوا لایف

تصفیه آب 6 مرحله ای آکوا لایف
  • کلیه اتصالات QC
  • دارای سیستم Auto- flush و شیر برقی
  • مخزن 4 گالنی فایبر گلاس
  • فشار پمپ 135 PSI
  • دقت تصفیه 0001/0 میکرون
  • میزان تصفیه 194 L\24H

دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای 50P – 16N آکوا لایف

اتصالات QC

سیستم Auto- flush

شیر برقی

مخزن 4 گالنی فایبر گلاس

فشار پمپ 135 PSI

میزان تصفیه

All connections QC

Auto- flush system and solenoid valve
4 gallon fiberglass tank
Pump pressure of 135 PSI
Micron filtration precision 0001/0
Filtration rate 194 L \ 24H
Water Purifier 6 stage 50P – 16N Aqua Life
QC fittings
Auto- flush system
SOL
4 gallon fiberglass tank
Pump pressure of 135 PSI
Filtration rate

Kva, Water Purifier Water Purifier Water Purifier Aqua Layf, six-step, fitting QC, 6-stage water purification 50P – 16N Aqua Life Water aqua life, 6-stage water filtration system, water treatment system 6 stage Aqua Life Aqua Life water Purifier, water purification systems Aqua Life, the system Auto- flush, pump pressure 135 PSI, fiberglass tank